Forbud mod at udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb, hvis man modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om at justere og forlænge hjælpepakkerne til dansk økonomi. Ændringerne indebærer blandt andet en indskrænkning i virksomheders mulighed for at udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb, hvis de anvender kompensationsordningen for faste udgifter og modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation.

Aftalen indebærer en forlængelse af kompensationsordningen for faste udgifter, så ordningen nu forlænges til 8. juli 2020. Desuden udvides adgangen til kompensation, så virksomheder som minimum skal have en omsætningsnedgang på 35-60 % for at få kompenseret 25 % af deres faste omkostninger (tidligere 40-60 %). De øvrige trin og tilhørende kompensationsgrader fastholdes. Derudover har det også været et krav, at virksomheder som minimum skal have faste omkostninger på 25.000 kr. i en periode på tre måneder for at kunne få kompensation. Denne grænse nedsættes, således at virksomheder som minimum skal have faste omkostninger svarende til 12.500 kr. for en tremåneders periode for at kunne få kompensation.

Derudover hæves det absolutte loft for kompensation fra 60 mio. kr. i perioden til samlet 110 mio. kr. i perioden.

Bird og Bird har tidligere beskrevet kompensationsordningen her.

For at virksomhederne kan anvende den forlængede og forøgede kompensationsordning skal virksomhederne ansøge igen. En fornyet ansøgning indebærer imidlertid en betingelse om, at den ansøgende virksomhed på tro og love skal erklære, at virksomhederne ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021, såfremt virksomheden modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation i 2020 i medfør af kompensationsordningen for faste udgifter.

Hvis en virksomhed senere vil frigøre sig fra begrænsningen af udbyttebetaling, skal virksomheden tilbagebetale den udbetalt støtte efter ordningen ud over 60 mio. kr.

Vælger virksomheden desuagtet at udbetale udbytte, kan staten kræve fuld tilbagebetaling af den modtagne kompensation. Virksomheden vil derudover risikere at blive straffet for at afgive urigtige oplysninger.

Aftalen forventes at blive vedtaget i folketinget indenfor de næste uger. Når aftalen er vedtaget, vil forhold som udbytte indenfor en koncern, koncerninterne lån etc. forventeligt blive beskrevet.

Link til Finansministeriets pressemeddelelse findes her.

Hvis du har andre spørgsmål om COVID-19 og den nuværende situation, så kan du med fordel kontakte Bird & Bird's gratis hotline, hvor juridiske specialister sidder klar til at hjælpe dig. Du kan se, hvem du skal kontakte ved at følge dette link.

 

Seneste nyheder