Juridiske forhold

Kontaktoplysninger

Bird & Bird Advokatpartnerselskab
Kalkbrænderiløbskaj 8
2100 København Ø

Danmark T: +45 72 24 12 12
F: +45 72 24 12 13
E: [email protected]

Den juridiske enhed

Bird & Bird Advokatpartnerselskab er et dansk partnerselskab med CVR nr. 35 14 45 01.

Tilsynsmyndighed

Bird & Bird Advokatpartnerselskab og vores advokater er underlagt reglerne og retningslinjerne fra Advokatrådet, der fører tilsyn med advokater i Danmark.

Beskikkelse

De danske advokater hos Bird & Bird er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, imens øvrige advokater er registreret hos Advokatsamfundet.  Samtlige advokater er herved en del af Advokatsamfundet og er underlagt retsplejelovens regler samt Advokatrådets etiske regelsæt og regler vedr. klientkonti.

De advokatetiske regler

Advokatrådet har udarbejdet de advokatetiske regler, der stiller krav til advokaters professionelle standard og etik under udøvelse af advokatvirksomhed.
Advokaterne i Bird & Bird Advokatpartnerselskab er omfattet af retsplejelovens regler om advokater, samt Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler, som stiller krav til advokaters professionelle standard og etik. Vi henviser i øvrigt til Advokatsamfundets website: www.advokatsamfundet.dk.

Interessekonflikt

I overensstemmelse med de advokatetiske regler og vores interne retningslinjer undersøger vi, om der foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi påtager os en sag.

Ansvarsforsikring

Bird & Bird Advokatpartnerselskab har tegnet en ansvarsforsikring og har stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. De partnere og medarbejdere, som ikke er beskikket som advokater, er tillige dækket af ansvarsforsikringen. Vores ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, Danmark, CVR nr. 10 52 96 38.

Bank

Bird & Bird Advokatpartnerselskab har samleklientkonti i Jyske Bank. 

Bird & Bird Advokatpartnerselskab anvender kun danske anerkendte pengeinstitutter til opbevaring af klientmidler, men er ikke ansvarlige for det valgte pengeinstituts betalingsevne.

Efter en lovændring i juni 2015 er indskud på advokaters klientkonti ikke længere garanteret og er dermed underlagt de samme regler som almindelige bankkonti med et dækningsmaksimum på € 100.000 pr. indskyder (Klient). Dækningsmaksimum beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. klient og omfatter kundens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på en samleklientkonto.

Vores almindelige forretningsbetingelser

Enhver tvist, der måtte opstå i relation til vores rådgivning, afgøres efter vores almindelige forretningsbetingelser eller det aftalebrev, som måtte være indgået med klienten i det omfang, det fraviger vores forretningsbetingelser. Vores almindelige forretningsbetingelser kan læses her.

De advokatetiske regler, klagemuligheder m.v. fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside (www.advokatsamfundet.dk)

For yderligere information læs her (på engelsk)

Lovvalg og værneting

Enhver tvist, der måtte opstå i relation til vores rådgivning, skal behandles under anvendelse af dansk ret, medmindre rådgivningen er ydet af et associeret selskab. 

Enhver tvist, der udspringer af vores Rådgivning eller af vores forretningsbetingelser samt aftalebrev, skal afgøres ved Københavns Byret som første instans. 
Klager

Bird & Bird søger altid at levere vores ydelser i bedste kvalitet. Dette gør vi bl.a. ved at vedligeholde og udvikle vores interne kvalitetskontrol gennem guidelines, tjeklister m.v. Hvis vores ydelser ikke lever op til Klientens forventninger, beder vi Klienten orientere os. Vi har en skriftlig klageprocedure, som udleveres på anmodning. 

Yderligere oplysninger om denne kan findes på vores hjemmeside www.twobirds.com under 'Legal Notices'. 

Udover at klage til os, er Klienten berettiget til at rette sådan klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

E-mail: [email protected]
Websitehttps://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/VilDuKlage.aspx

Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salær.