Den juridiske enhed

Bird & Bird Advokatpartnerselskab er et dansk partnerselskab med CVR nr 35 14 45 01.

Tilsynsmyndighed

Bird & Bird Advokatpartnerselskab og vore advokater er underlagt reglerne og retningslinjerne fra Advokatsamfundet, der fører tilsyn med advokatvirksomheder I Danmark.

Beskikkelse

Advokaterne i Bird & Bird Advokatpartnerselskab er alle beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet. Vi har undertiden ansat personer med advokatbeskikkelse fra andre EU-lande. Disse personer er registreret hos Advokatsamfundet og udøver advokatvirksomhed i Danmark på baggrund af deres udenlandske titel.

De advokatetiske regler

Advokatrådet har udarbejdet et regelsæt (de advokatetiske regler), som er udtryk for den danske advokatstands opfattelse af de krav, der må stilles til advokaters professionelle standard og etik under udøvelse af advokatvirksomhed.
Advokaterne I Bird & Bird Advokatpartnerselskab er omfattet af retsplejelovens regler om advokater, samt Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler, som stiller krav til advokaters professionelle standard og etik. Vi henviser i øvrigt til Advokatsamfundets website: www.advokatsamfundet.dk.

Interessekonflikt

I overensstemmelse med de advokatetiske regler og vore egne interne retningslinjer undersøger vi, om der foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi påtager os en sag.

Ansvarsforsikring

Bird & Bird Advokatpartnerselskab er dækket af en ansvarsforsikring og har stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. De partnere og medarbejdere, som ikke er beskikket som advokater, er tillige dækket af ansvarsforsikringen. Vores ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos AIG Europe Ltd., Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, Danmark, CVR nr. 34 61 76 94

Vores almindelige forretningsbetingelser

Enhver  tvist der matte opstå i relation til vores rådgivning afgøres efter vores almindelige forretningsbetingelser eller det aftalebrev, som matte være aftalt i det omfang det fraviger vores forretningsbetingelser. Vores almindelige forretningsbetingelser kan læses her.
De advokatetiske regler fra Advokatsamfundet, klagemuligheder m.v. fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside (www.advokatsamfundet.dk)

For yderligere information læs her (på engelsk)