Fristen for at indsende årsrapporten rykkes til 30. juni 2021 for virksomheder med kalenderåret som regnskabsår omfattet af regnskabsklasse B og C

Erhvervsministeriet har netop fastsat regler1, der gør det muligt at udskyde fristen for indsendelse af årsrapporter aflagt for kalenderåret 2020. Reglerne indebærer, at alle virksomheder med kalenderåret som regnskabsår omfattet af regnskabsklasse B og C, automatisk får 1 måneds ekstra frist til at indsende årsrapporten, samt at virksomheder der pga. covid-19 har helt særlige udfordringer, kan få 3 måneders fristforlængelse for kalenderåret 2020. 

Virksomheder der er omfattet af regnskabsklasse B og C og har et regnskabsår, der sluttede den 31. december 2020, får automatisk en måneds længere frist for at indsende årsrapporten for 2020 til Erhvervsstyrelsen og årsrapporten skal derfor indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 30. juni 2021. 

Desuden kan virksomheder, der pga. covid-19 har helt særlige udfordringer få 3 måneders fristforlængelse for indsendelse af årsrapporten for kalenderåret 2020. Dette indebærer, at årsrapporten skal være modtaget hos Erhvervsstyrelsen senest 31. august 2021.

Betingelserne for at få tre måneders fristforlængelse er: 

i. Virksomheden er omfattet af regnskabsklasse B eller C i årsregnskabsloven; 
ii. Virksomhedens regnskabsår sluttede den 31. december 2020; og 
iii. Virksomheden er i en af de følgende tre situationer: 

a. Virksomheden har væsentlige aktiviteter i udlandet, og det er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at overholde fristen den 30. juni 2021 på grund af covid-19;
b. Virksomhed er en modervirksomhed, der selv er dattervirksomhed af en udenlandsk modervirksomhed, og virksomheden ønsker at benytte muligheden for at indsende den udenlandske modervirksomheds koncernregnskab, men fristen for at offentliggøre den udenlandske modervirksomheds koncernregnskab er forlænget i det pågældende land på grund af covid-19; eller 
c. Virksomhed kan på grund af forsamlingsforbuddet ikke afholde generalforsamling med fysisk fremmøde, og virksomheden kan på grund af ejerkredsens/medlemskredsens helt særlige karakteristika heller ikke forsvarligt afholde hel eller delvis elektronisk generalforsamling.

Virksomheder, der ønsker at få en tre måneders fristforlængelse, skal inden 30. juni 2021 sende en e-mail til Erhvervsstyrelsen med en erklæring underskrevet af virksomhedens øverste ledelse. Erhvervsstyrelsen har i sin vejledning oplyst, at man efter indsendelse af erklæringen kan lægge til grund, at virksomheden har fået fristforlængelsen og man skal derfor ikke ansøge og afvente svar.

Erhvervsstyrelsen kontrollerer erklæringerne ved stikprøvekontrol og kan bede om, at virksomheden redegør nærmere for, hvordan virksomheden opfylder betingelserne. 

Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at virksomheden ikke opfylder betingelserne, vil Erhvervsstyrelsen anmode virksomheden om hurtigst muligt at indsende årsrapporten.  

Fristen for ordinær generalforsamling udskydes tilsvarende
I den forbindelse kan virksomheder, der har fået forlænget fristen også udskyde den ordinære generalforsamling. Den ordinære generalforsamling skal fortsat blot afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget inden for den nye frist. Denne mulighed gælder også, selvom vedtægterne indeholder bestemmelser om, at indkaldelsen til generalforsamlingen skal afholdes på et bestemt tidspunkt, da der er indført midlertidige regler om, at sådanne vedtægtsbestemmelser kan fraviges.  Hvis virksomheden allerede har godkendt årsrapporten, så skal denne indsendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold. 

Fortsat mulighed for elektronisk generalforsamling
Siden den 7. april 2020 har det desuden været muligt for ledelsen at beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes helt eller delvist elektronisk og fravige bestemmelser om fysisk fremmøde i vedtægterne, så længe selskabslovens regler om generalforsamlingen iagttages og ledelsen sørger for, at generalforsamlingen afholdes på betryggende vis. 

Spørgsmål?
Bird & Bird følger opfordrer alle, der har spørgsmål, til at tage kontakt til Head of Corporate / M&A i Danmark, Morten Rosenmejer eller advokatfuldmægtig Filip Patrzalek Kaas.

COVID-19: Kontakt vores juridiske hotline
Hvis du har andre spørgsmål om COVID-19 og den nuværende situation, så kan du med fordel kontakte Bird & Birds gratis hotline, hvor juridiske specialister sidder klar til at hjælpe dig. Du kan se, hvem du skal kontakte ved at følge dette link. 

 

[1] Lovregler:

  • Link til lov om ændring af lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af bestemmelser om fysisk fremmøde ved generalforsamling i virksomheders vedtægter eller tilsvarende aftaler i forbindelse med covid-19 kan findes her.
  • Link til bekendtgørelsen om midlertidig udskydelse af indsendelsesfristen for årsrapporter og fravigelse af visse bestemmelser i virksomheders vedtægter eller tilsvarende aftaler i forbindelse med covid-19 kan findes her.

Reglerne trådte i kraft 19. maj 2021.

Seneste nyheder