Ingen virksomhedsoverdragelse da hjemmeplejefirma ansatte medarbejdere fra konkursramt hjemmeplejefirma

Vestre Landsret afsagde den 23. november 2018 dom i en sag om, hvorvidt virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse, da to jyske kommuner, efter at have udliciteret hjemmeplejeområdet, hjemtog opgaven og ansatte et stort antal medarbejdere fra et konkursramt hjemmeplejefirma.

Hvad er en virksomhedsoverdragelse?

Der er tale om en virksomhedsoverdragelse, når en virksomhed overdrages, forudsat at virksomheden bevarer sin identitet, og der er tale om en aktivoverdragelse (modsat en aktieoverdragelse). Hvis der foreligger en virksomhedsoverdragelse medfører dette, at erhververen af den overdragne virksomhed umiddelbart indtræder i de rettigheder og forpligtelser, som bestod på overdragelsestidspunktet - eksempelvis medarbejdernes lønkrav.

Den konkrete sag

I den konkrete sag skulle landsretten tage stilling til, om to jyske kommuner reelt havde fået overdraget hjemmeplejefirmaet således, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse. Dette skulle have været sket, da de overtog plejeforpligtelsen fra det konkursramte hjemmeplejefirma og ansatte en stor andel af medarbejderne fra hjemmeplejefirmaet.

Landsretten udtalte, at det følger af EU-domstolens praksis, at der ved afgørelsen af om der er tale om en virksomhedsoverdragelse må tages hensyn til alle faktiske omstændigheder omkring den pågældende overførsel. Det har i den forbindelse betydning, hvilken type af aktivitet, der er overført. Består aktiviteten primært af arbejdskraft, foreligger der virksomhedsoverdragelse, "hvis den overtagne virksomhed ikke blot har videreført den økonomiske aktivitet, men tillige har overtaget en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke, som hos den tidligere arbejdsgiver udførte den pågældende aktivitet."

I den konkrete sag havde de to kommuner henholdsvis ansat 46 % og 39 % af medarbejdersablen fra det konkursramte hjemmeplejefirma. Landsretten fandt på baggrund af et konkret skøn ikke, at ansættelsen af under halvdelen af medarbejderstablen udgjorde en betydelig del af den tidligere arbejdsgivers arbejdsstyrke. Endvidere fandt retten ikke, at der skulle lægges vægt på den andel, som de overtagne medarbejdere udgjorde i timer eller i antal medarbejdere med over 28 timer om ugen. I sagen havde kommunerne i øvrigt ansat et ikke ubetydeligt antal personer udefra, ligesom kommunerne ikke havde ansat ledere og planlæggere.

Landsrettens afgørelse blev, at der ikke var tale om en virksomhedsoverdragelse. De to kommuner var derfor ikke forpligtet til at dække medarbejdernes udækkede krav på løn m.m. Kravene måtte i stedet dækkes af Lønmodtagernes Garantifond. Afgørelsen blev truffet på baggrund af ovennævnte forhold, men også fordi der ikke var påvist andre forhold, som for eksempel overførsel af økonomisk aktivitet, som kunne medføre, at det konkursramte hjemmeplejefirmas identitet var blevet bevaret.

Bird & Birds kommentarer

  • Virksomhedsoverdragelsesloven kan efter omstændighederne finde anvendelse på sager, hvor en kommune, efter at have udliciteret et område, hjemtager arbejdsopgaven, såfremt betingelserne for virksomhedsoverdragelse er opfyldt. Dog viser sagen også, at det for hver enkelt sag må bero på en konkret vurdering, om betingelserne for virksomhedsoverdragelse er opfyldt, herunder dog særligt om aktiviteten i det væsentligste består af arbejdskraft og hvor stor en del af denne, der overtages Landsretten lagde i sagen endvidere også vægt på, hvilke positioner, de pågældende medarbejdere havde, herunder om der var ledende medarbejdere i blandt.
     
  • Dommen illustrerer også, at der ved vurderingen af, om en betydelig del af antal medarbejdere er overdraget, ikke er grundlag for at tillægge det antal timer, de overdragne medarbejdere var ansat til at arbejde hos den tidligere arbejdsgiver, betydning. Landsretten lagde i denne sammenhæng alene vægt på antallet af overdragne medarbejdere. Her kan det påpeges, at ansættelse af under halvdelen af medarbejderstaben hos den tidligere arbejdsgiver i den konkrete sag ikke var tilstrækkeligt til at udgøre "en betydelig del af medarbejderne".

Seneste nyheder