Arbejdsgiver var ikke erstatningsansvarlig for medarbejderens skade ved firmaets julefrokost

Vestre Landsret afsagde den 28. maj 2018 dom i en sag om arbejdsgiverens erstatningsansvar for en skade, som medarbejderen pådrog sig på dansegulvet under afholdelse af firmaets julefrokost.

Kort om sagen

A var ansat hos en virksomhed, B, og deltog i den forbindelse i virksomhedens julefrokost. Julefrokosten blev afholdt i virksomhedens lokaler. I området, hvor julefrokosten blev afholdt, var der klinkegulv, og B var bekendt med, at gulvet kunne blive glat, når det blev vådt. Under en dans gled A og faldt, hvorved hun beskadigede sin venstre albue så volds0mt, at Arbejdsskadestyrelsen tilkendte A en méngrad på 5 %.

A anlagde herefter sag mod B med påstand om, at B var erstatningsansvarlig for den skade, som A pådrog sig under julefrokosten.

Landsrettens afgørelse

Parterne var enige i opgørelsen af A's krav og den medicinske årsagssammenhæng mellem faldet og den skade, A pådrog sig. Dommen vedrørte derfor alene spørgsmålet om, hvorvidt B havde pådraget sig et erstatningsansvar ved at have handlet uforsvarligt.

Landsretten lagde til grund, at A faldt, mens hun dansede, fordi gulvet på det sted, hvor hun dansede, var glat, da der var spildt drikkevarer. Det var endvidere oplyst, at gulvet tidligere under julefrokosten var blevet vasket med en gulvmaskine, fordi der var spildt drikkevarer.

Landsretten lagde også til grund, at gulvet ikke i almindelighed var glat, når det ikke var vådt, hvorfor det på grund af gulvets generelle beskaffenhed og under hensyn til, at det var første gang, B afholdt firmafest i det område, ikke var uforsvarligt at tillade, at julefrokosten blev afholdt i det område. Landsretten anførte også, at der ikke var grundlag for at fastslå, at B havde handlet uforsvarligt, idet gulvet blev vasket, da de ansvarlige for festen blev opmærksomme på, at der var blevet spildt drikkevarer herpå.

Endelige bemærkede landsretten, at det forhold, at nogle festdeltagere spilder drikkevarer på gulvet, ikke i sig selv medfører, at de pågældende handler uforsvarligt. Der er af denne grund derfor heller ikke grundlag for at pålægge B erstatningsansvar på grund af medarbejdernes ansvarspådragende handlinger efter Danske Lov 3-19-2, som er en bestemmelse, hvorefter en arbejdsgiver hæfter for det erstatningsansvar en ansat måtte pådrage sig i forbindelse med arbejdet.

B blev på det grundlag frifundet.

Bird & Birds kommentarer

Af dommen kan udledes, at arbejdsgivere har en generel pligt til at sikre, at julefrokoster og andre firmafester afholdes på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis. Tager arbejdsgiveren sine forholdsregler og gør, hvad der rimeligt kan forventes for at undgå ulykker, vil arbejdsgiveren som udgangspunkt, men efter omstændighederne, heller ikke kunne blive pålagt et eventuelt erstatningsansvar.

Det kan endvidere udledes, at arbejdsgivere efter omstændighederne tillige kan komme til at hæfte for sine medarbejderes ansvarspådragende adfærd til julefrokoster og andre firmaarrangementer. I den konkrete sag havde medarbejderne dog ikke handlet ansvarspådragende, hvorfor arbejdsgiveren ikke kunne pålægges ansvar.

Seneste nyheder