Fransk domstol anvender Schrems II præmisser på vaccinationsplatform: Brugen af AWS var ikke i strid med GDPR

Den øverste forvaltningsdomstol i Frankrig, Conseil d'Etat, har afvist at suspendere en samarbejdsaftale med en leverandør, der anvendte AWS Sarl til at hoste persondata. Det er den første sag, hvor en domstol efter præmisserne i Schrems II har vurderet, at der var tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, både juridiske og tekniske, til at forhindre en adgang til personoplysninger fra myndigheder i USA.

Den 12. marts 2021 fastslog Conseil d'Etat, at en aftale om booking af Covid-19 vaccinationer mellem det franske sundhedsministerium og den europæiske e-sundhedsplatform Doctolib ikke var i strid med GDPR. Sagens omdrejningspunkt var Doctolibs brug af AWS Sarl som hosting leverandør. Konkret vurderede domstolen, at Doctolib og AWS Sarls havde implementeret passende supplerende foranstaltninger i deres aftale. Doctolib var repræsenteret af Bird & Birds franske persondatateam, og afgørelsen er et vigtigt fortolkningsbidrag til EU-Domstolens Schrems II afgørelse.

Doctolib, en europæisk e-sundhedsplatform, indgik i januar 2021 aftale med det franske sundhedsministerium om administration af online vaccinationsbookinger i forbindelse med Covid-19. Doctolib anvender AWS Sarl, der er baseret i Luxembourg og datterselskab til amerikanske Amazon Web Services Inc, som hosting-leverandør.  

Sagen blev indledt af flere ledende fagorganisationer, der indgav en klage til Conseil d'Etat for at få aftalen mellem det franske sundhedsministerium og Doctolib suspenderet. Den primære påstand var, at dataene blev hostet af et datterselskab til en amerikansk leverandør. Potentielt kunne amerikanske myndigheder dermed få adgang til dataene i platformen.

Retten fastslog indledningsvist, at der ikke var tale om overførsel af personoplysninger til tredjelande, eftersom aftalen mellem Doctolib og AWS Sarl ikke gav mulighed overførsel til tredjelande samt, at dataene konkret blev opbevaret på servere placeret i Frankrig og Tyskland.

Retten vurderede dog, at AWS Sarl i Luxemburg kunne blive underlagt adgangsanmodninger fra amerikanske myndigheder inden for rammerne af amerikanske overvågningsprogrammer baseret på artikel 702 i ”Foreign Intelligence Surveillance Act” eller ”Executive Order 12333”.

I forlængelse af Schrems II var det således nødvendigt at kontrollere de foranstaltninger, parterne havde aftalt for at beskytte personoplysningerne i løsningen. Efter en konkret vurdering konkluderede retten, at beskyttelsesniveauet var tilstrækkeligt på grund af de sikkerhedsforanstaltninger, der var aftalt mellem parterne, som var følgende:

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger:

Retten bemærkede, at de data, som AWS Sarl hoster, er krypterede, og at nøglen opbevares af en betroet tredjepart i Frankrig, og ikke af AWS. Dette er netop en teknisk sikkerhedsforanstaltning, som er fremhævet af det Europæiske Databeskyttelsesråd som være passende, jf. rådets høringsversion af anbefalingerne til foranstaltninger, der supplerer overførselsværktøjer, der kan tilgås her: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_da   

Juridiske foranstaltninger:

Kontrakten mellem Doctolib og AWS Sarl indeholder en specifik procedure i tilfælde af en udenlandsk myndigheds adgangsanmodning. AWS Sarl garanterer således i sin kontrakt med Doctolib, at AWS vil udfordre enhver generel anmodning om adgang fra en offentlig myndighed.

Retten anførte videre, at de personoplysninger, der blev behandlet af Doctolib, ikke vedrørte sundhedsoplysninger, men kun oplysninger vedrørende identificering af de pågældende personer, der skal booke tid til vaccination. Personoplysningerne bliver desuden automatisk slettet senest efter tre måneder med yderligere mulighed for manuel sletning af den pågældende person. Dette kan ses som en åbning overfor muligheden for en risikobaseret tilgang, når de supplerende foranstaltninger skal fastsættes. 

Bird & Birds kommentar

Afgørelsen viser vigtigheden i at sørge for supplerende foranstaltninger, også i tilfælde hvor der ikke overføres personoplysninger uden for EU, men hvor data overdrages til en databehandler, der er et datterselskab af et ikke-EU-selskab, hvor der via ejerstrukturen potentielt kan ske udlevering af data til udenlandske myndigheder. Afgørelsen illustrerer desuden, hvor vigtige de tekniske foranstaltninger er, såsom effektiv kryptering af dataene og placering af krypteringsnøglen hos en tredjepart. Dermed giver afgørelsen ikke noget svar på, hvordan organisationer kan sikre lovlige overførsler til usikre tredjelande i tilfælde, hvor modtageren i tredjelandet har brug for at se dataene i ren tekst.

Seneste nyheder