Mulighed for at iværksætte trafikstyring af internettet på grund af den netværksbelastning som COVID-19 medfører

Mulighed for at iværksætte trafikstyring af internettet på grund af den netværksbelastning som COVID-19 medfører

 1. COVID-19 betyder ekstraordinær belastning af internettet

  Vi arbejder alle sammen hjemme for tiden, mens vi er på videokonference med vores kollegaer, vores børn får fjernundervisning, og vi falder i søvn på sofaen om aftenen til Netflix. Når det er de fleste danskeres og Europæeres dagligdag for tiden udfordrer det kapaciteten og belastningen af internettet, hvilket går ud over kvaliteten af nettet og tilgængeligheden.

  Forordning 2015/2120 om "foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF" regulerer netneutralitet, det vil sige kravet om det åbne internet og forbud for udbydere mod at blokere for, reducere hastighed eller prioritere trafik på internettet, ("Forordningen").

  BEREC har den 19. marts 2020 sammen med Kommissionen udsendt en udtalelse om, hvornår trafikstyringsforanstaltninger alligevel kan være tilladt for udbydere under Forordningen. Det er tilfældet, hvis de er rimelige, det vil sige hvis de er gennemsigtige, ikke-diskriminerende, forholdsmæssige og ikke være baserede på kommercielle overvejelser, men på objektivt forskellige tekniske krav til tjenestekvalitet for bestemte kategorier af trafik, (Forordningens artikel 3, stk. 3).

 2. Forordning 2015/2120 om Netneutralitet

  Forordningens artikel 3, stk. 3 angiver, hvornår udbydere kan anvende trafikstyringsforanstaltninger. Det er dog generelt gældende, at sådanne foranstaltninger ikke kan angå specifikt indhold eller opretholdes længere end nødvendigt.

  I henhold til Forordningen kan der anvendes trafikstyringsforanstaltninger for at forebygge truende overbelastning af nettet og afbøde virkningerne af ekstraordinære eller midlertidige overbelastninger af nettet. Sådanne foranstaltninger kan dog altid alene anvendes under forudsætning af, at tilsvarende kategorier af trafik behandles ens, jf. art. 3, stk. 3, litra c.

  Der er tale om en undtagelse til det generelle princip om åbent internet, og undtagelsesmuligheden skal fortolkes restriktivt og kan kun udstrækkes til at finde anvendelse så længe det er nødvendigt og proportionalt

 3. BEREC og Kommissionens anvisninger om trafikstyringsforanstaltninger

  BEREC og Kommissionen har i deres udtalelse angivet følgende elementer, som udbyderne skal iagttage, hvis de ønsker at indføre trafikstyring på grund af overbelastninger som følge af Covid-19:

  • Udbydere skal objektivt kunne konstatere, at trafikniveauerne er meget høje sammenlignet med en lignende referenceperiode, og at fraværende af de påtænkte foranstaltninger vil påvirke brugerne negativt på grund af overbelastningen.

  • En usædvanlig overbelastning skal forstås som henvisning til situationer, der - selv når man anvender de højeste standarder for professionel god skik for netværksstyring - resulterer i uforudsigelige og uundgåelige situationer med overbelastning i mobile eller faste netværk (f.eks. muligvis forårsaget af flere tekniske fejl, uventede ændringer) ved rutning af trafik, der ikke ligger indenfor udbyderens kontrol, eller store stigninger i netværkstrafik knyttet til den aktuelle pandemikrise eller andre nødsituationer uden for udbyderen af internetadgangstjenesters kontrol.

  • Ved implementering af ekstraordinære trafikstyringsforanstaltninger skal udbydere overveje forholdsmæssige løsninger på det konstaterede problem, der ville garantere adgang til internet for alle brugere, samtidig med at de er effektive til at styre overbelastning, der kan være forårsaget af spidsbelastning, være tidsbegrænset til det strengt nødvendige og sikre at tilsvarende kategorier af trafik behandles ens.
 4. Monitorering af situationen og lokale løsninger

  BEREC og Kommissionen meddeler i sin udtalelse, at der indtil videre er tilstrækkelig netværkskapacitet i Europa, men at der indhentes daglige rapporteringer for at sikre regelmæssig overvågning af internettrafiksituationen i hver medlemsstat for at kunne reagere hurtigt på kapacitetsproblemer.

  Europa-Kommissionen og BEREC vil vurdere rapporterne fra den specielle overvågningsproces og fortsætte med at følge op på udviklingen i trafik og brugeroplevelse.

  4.1 I Danmark
  Telekommunikationsindustrien har den 12. marts 2020 ved direktør Jacob Willer angivet, "
  at der er en god digital infrastruktur i Danmark, som er bygget til også at kunne håndtere den ekstraordinære mængde af datatrafik, som forventes at følge af den nuværende situation. Teleselskaberne vurderer derfor, at både bredbåndsnet og mobilnet har kapacitet til at håndtere den tiltagende datatrafik, som måtte komme."
  "Hvis de nødvendige tiltag til at begrænse spredningen af coronavirus medfører en mindsket kapacitet til at håndtere fejlretning, kundeopkald eller lignende, kan der blive behov for at prioritere mellem opgaver. Opgaver af samfundskritisk karakter vil have forrang. Det betyder blandt andet, at opkald prioriteres over dataforbrug, så vi sikrer, at danskerne kan komme i kontakt med hinanden. Opkald til nødberedskab som fx 112 og politiet altid vil blive prioriteret og går forud for alt anden trafik i nettene. "

  4.2 Europæiske tiltag
  Bird & Bird vil følge op med en samlet oversigt over de forskellige medlemsstaters guidelines eller tiltag vedrørende mulighed for at iværksætte særlige trafikstyringstiltag eller myndighedspåbud om at sikre beredskab for kritisk infrastruktur.

  4.3 Bird & Bird og Netneutralitet
  Bird & Bird har arbejdet indgående med netneutralitet og udarbejdede f.eks. "The Net Neutrality Study" for Kommissionen til brug for deres evaluering af status for det åbne internet. Rapporten angår både status for implementering, håndhævelse og effektivitet af Forordningen i alle 28 medlemsstater og Norge. Rapporten blev offentliggjort af Kommissionen den 30. april 2019:

  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-implementation-open-internet

  https://www.twobirds.com/en/news/articles/2019/global/new-study-offers-comprehensive-assessment-of-open-internet-rules

  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-report-open-internet

Seneste nyheder