Offentlige indkøb i lyset af COVID-19

Offentlige indkøbskontrakter i lyset af COVID-19

Økonomistyrelsen har på sin hjemmeside offentliggjort en vejledning om, hvordan statens indkøbskontrakter bør håndteres i lyset af COVID-19 situationen.

Force majeure

I forhold til force majeure klausuler slår Økonomistyrelsen fast, at force majeure udelukkende kan påberåbes, hvor en part er forhindret i et opfylde sine forpligtelser på grund af COVID-19.

Statens forpligtelser består i de fleste offentlige kontrakter i at betale leverandøren for det udførte arbejde. Dette kan i sagens natur ske, uafhængigt af, om myndighedens medarbejdere arbejder hjemmefra. Staten er derfor som udgangspunkt ikke fritaget for at opfylde sine forpligtelser som følge af COVID-19.

Denne vurdering gælder ifølge Økonomistyrelsen tillige for den øvrige del af det offentlige.

Omvendt vil leverandører til det offentlige efter omstændighederne kunne påberåbe sig force majeure ved manglende eller forsinket levering, hvis de f.eks. er afskåret fra at få reservedele på grund af COVID-19. Dette vil dog altid bero på en konkret vurdering.

Forsinkelser og udskydelse af leverancer

Økonomistyrelsen opfordrer i vejledningen statslige institutioner til at udvise fleksibilitet, hvis leverandøren er forsinket med sine leverancer som følge af COVID-19.

Økonomistyrelsen anfører endvidere, at staten ikke frit kan udskyde eller annullere leverancer fra sine leverandører på grund af COVID-19. Hvis staten alligevel er nødt til at udskyde leveringstidspunktet, kan staten være forpligtet til at betale på det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt.

De statslige institutioner opfordres endeligt til at gå i dialog med leverandørerne om mulighederne for justeret levering og udvise forståelse for leverandørernes behov herfor.

Bird & Birds kommentar

Udgangspunktet om, at staten ikke kan påberåbe sig force majure til at opnå fritagelse fra sine betalingsforpligtelser på grund af COVID-19, er utvivlsomt korrekt.

Dette udgangspunkt kan imidlertid ikke nødvendigvis opretholdes for så vidt angår andre forpligtelser, f.eks. kundens ’’bygherreleverancer’’ i en entreprise- eller it-kontrakt. Hér må man konkret vurdere, om kundens opfyldelse af sine forpligtelser – f.eks. til at udføre tests, besigtigelser eller lignende – er umuliggjort på grund af COVID-19.

Dette skal i sagens natur vurderes i forhold til den konkrete situation og kontraktens force majeure klausul eller - i mangel heraf – dansk rets almindelige regler. Det vil være den pågældende myndighed, der skal bevise, at denne er forhindret i at opfylde sine forpligtelser på grund af COVID-19.

Læs vejledningen her.


Seneste nyheder