COVID-19: Arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere test for COVID-19

Regeringen har den 19. november 2020 vedtaget en ny lov1 om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19. Loven ophæves automatisk den 1. juli 2021.

 

Pålæg om COVID-19 test

 

Det følger af lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19 m.v., at en arbejdsgiver kan pålægge en medarbejder at blive testet for COVID-19 hurtigst muligt og endvidere oplyse arbejdsgiveren om resultatet af testen. Desuden kan arbejdsgiveren – såfremt medarbejderen er testet positiv - pålægge lønmodtageren hurtigst muligt at give arbejdsgiveren besked om den positive test samt tidspunktet for testen.

 

Et sådan pålæg kan kun gives af arbejdsgiveren, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredning af COVID-19 (herunder arbejdsmiljøhensyn) eller såfremt det er begrundet i væsentlige driftsmæssige hensyn.

 

Et pålæg om test for COVID-19 skal gives skriftligt til den/de berørte lønmodtager/lønmodtagere. Arbejdsgiveren er i denne sammenhæng forpligtet til at give en skriftlig begrundelse for pålægget. Informationen skal endvidere gives i overensstemmelse med eventuelle overenskomster herunder med inddragelse af samarbejdsudvalg eller arbejdsmiljørepræsentanten.

 

Test som følge af arbejdsgiveren pålæg herom, skal i videst muligt omfang gennemføres i lønmodtagerens arbejdstid. Er dette ikke muligt, skal lønmodtageren kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Hvad der ligger i denne kompensationspligt er ikke beskrevet nærmere. Kompensationen kan således reelt være medarbejderens timeløn, et fast aftalt beløb eller måske afspadsering. Desuden er arbejdsgiveren forpligtet til at dække eventuelle rimelige udgifter, som lønmodtageren afholder i forbindelse med gennemførelsen af den pålagte test. Dette gælder eksempelvis løn i en eventuel selv-isoleringsperiode, hvor lønmodtageren ikke kan arbejde hjemme fra og hvor lønmodtageren ikke er berettiget til fuld løn under sygdom.

 

Sanktioner

 

Efterkommer en lønmodtager ikke arbejdsgiverens skriftlige pålæg om at blive testet for COVID-19 kan dette medføre ansættelsesretlige sanktioner, hvis medarbejderen skriftligt er blevet oplyst om, at sådanne sanktioner kan komme i anvendelse. Det er således væsentligt, at arbejdsgiveren gør lønmodtageren opmærksom på konsekvenserne ved manglende efterlevelse.

 

Hvis lønmodtageren efter pålæg herom ikke hurtigst muligt efter en positiv test oplyser arbejdsgiveren om testresultatet og tidspunkt for testen, kan dette også medføre ansættelsesretlige konsekvenser uanset om medarbejderen er blevet informeret herom.

 

Bliver en lønmodtager pålagt at blive testet for COVID-19 uden, at betingelserne herfor er opfyldt, kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse. Det nærmere godtgørelsesniveau er ikke anført.

 

Eventuelle tvister kan behandles fagretligt, hvis virksomheden er omfattet af en overenskomst. Hvis virksomheden ikke er omfattet af en overenskomst, vil de almindelige domstole skulle behandle tvisten.

 

Andre tiltag under COVID-19?

 

Bird & Bird holder sig løbende opdateret omkring Regeringens tiltag under COVID-19. Du kan læse om de forskellige tiltag for både i ind- og udland på vores hjemmeside og vores globale COVID-19 side.[1] nr. 1641

Seneste nyheder