Nyt lovforslag om forbedrede vilkår for medarbejderaktier

Skatteministeriet ønsker i et nyt lovforslag at hæve grænsen for, hvor meget en medarbejder kan modtage som medarbejderaktier fra 10 % til 20 % af medarbejdernes årsløn på tidspunktet, hvor aftalen indgås.

Lovforslaget vil forbedre danske selskabers muligheder for at tildele medarbejderaktier og aktieoptioner til virksomhedens ansatte og kommer som følge af aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017 ("Erhvervspakke 2017"), der indeholder initiativer, som skal styrke det danske erhvervsliv og skabe en bedre iværksætter- og aktiekultur.

> Læs mere om "Erhvervspakke 2017"

Den nuværende retstilling

Begrebet "medarbejderaktier" bruges som en fællesbetegnelse for aflønning af selskabers medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i form af aktier, tegningsretter til aktier og købsretter til aktier.

Som gældende ret er, bliver medarbejderen beskattet af værdien af medarbejderaktierne som almindelig lønindkomst med en skattesats på op til ca. 56 %. Ved tildelingen af aktier beskattes medarbejderen på det tidspunkt, hvor medarbejderen erhverver endelig ret til aktierne. Ved købsoptioner og tegningsretter udskydes beskatningen til det tidspunkt, hvor retten til henholdsvis at købe eller tegne rent faktisk udnyttes.

Opfylder en medarbejder en række særlige krav1, blandt andet at værdien i samme år ikke overstiger 10 % af medarbejderens årsløn på tidspunktet, hvor aftalen indgås, kan medarbejderen omfattes af en undtagelse. Undtagelsen betyder, at værdien af medarbejderaktierne ikke beskattes som lønindkomst, men derimod som aktieindkomst med en skattesats op til 42 %. Hermed opnår medarbejderen en udskydelse af skatten, som først forfalder ved afhændelse af aktierne med provenu.

Højere grænse for medarbejderaktier

Skatteministeriet har foreslået, at grænsen for hvor meget en medarbejder kan modtage som medarbejderaktier, hæves fra 10 % til 20 % af medarbejdernes årsløn på tidspunktet, hvor aftalen indgås.

Forudsætningen for, at der kan ske tildelingen af medarbejderaktier ud over de 10 % af årslønnen er dog betinget af, at ordningen tilbydes til minimum 80 % af selskabets medarbejdere.

Hvis selskabet ikke ønsker en generel medarbejderaktieordning, hvor aktierne tilbydes til minimum 80 % af medarbejderne, kan selskabet frit tilbyde medarbejderaktier til udvalgte medarbejdere – den gunstige beskatningen forudsætter dog, at værdien ikke overstiger den nugældende grænse på 10 % af medarbejderens årsløn.

Udvalgt gruppe af medarbejdere

Selskaber kan, efter de almindelige kriterier, begrænse ordningen til kun at omfatte visse medarbejdergrupper, så længe ordningen tilbydes til minimum 80 % af medarbejderne i den pågældende gruppe Det betyder, at selskabet fx kan vælge kun at tilbyde ordningen til medarbejdere, som i gennemsnit arbejder mindst 8 timer om ugen, eller til medarbejdere med minimum 1 års anciennitet. Dette er dog betinget af, at ordningen tilbydes til minimum 80 % af medarbejderne.

Bird & Birds kommentarer

Hvis lovforslaget vedtages i den nuværende form, forventer vi, at flere selskaber vil benytte medarbejderaktier som alternativ aflønningsform, fordi lovforslaget vil udvide selskabernes mulighed for at motivere, aflønne og dele ejerskabet af selskabet med medarbejderne.

> Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, gode råd og invitationer til events

1 Betingelserne fremgår af Ligningslovens § 7 P

Seneste nyheder

Oversigt