Erhvervspakke 2017: Nye initiativer skal gøre det mere attraktivt at aflønne med medarbejderaktier

12-2017

> Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, gode råd og invitationer til events 

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er blevet enige om Erhvervspakke 2017 om erhvervs- og iværksætterinitiativer, som bl.a. medfører, at danske selskabers mulighed for at aflønne medarbejdere med kapitalandele forbedres.

Generelt om Erhvervspakke 2017

Erhvervspakke 2017 indeholder i alt 22 initiativer, som skal styrke det danske erhvervsliv og skabe en bedre iværksætter- og aktiekultur for i sidste ende at gøre det lettere for flere danske selskaber at vokse sig til globale erhvervssucceser. I alt er der afsat 800 mio. kr. i 2018 stigende til 2 mia. kr. frem mod 2025.

Det skal bemærkes, at Erhvervspakke 2017 udgør en såkaldt "stemmeaftale" og derfor ikke indeholder konkrete lovforslag. Erhvervs- og iværksætterinitiativerne danner derimod grundlag for en aftale mellem partierne bag, som forpligter sig til at stemme for de lovforslag, der skal effektuere initiativerne bag Erhvervspakke 2017.

Særligt i forhold til reglerne om medarbejderaktier

Partierne bag Erhvervspakke 2017 har været enige om, at danske virksomheders muligheder for at aflønne medarbejderne med aktier skal forbedres. Hensigten er at give vækstvirksomhederne incitament til i højere grad at aflønne og motivere medarbejderne med medarbejderaktier. Mindre vækstvirksomheder har ofte ikke likviditeten til at tilbyde medarbejderne den samme løn som de mere etablerede virksomheder, hvorimod der kan tilbydes medejerskab af virksomheden.

Den nye erhvervspakke præsenterer navnlig to nye initiativer, der skal forbedre mulighederne for at aflønne medarbejderne med aktører:

  1. Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier
  2. Øget aftalefrihed og klarhed om reglerne i medarbejderaktieprogrammer

Ad 1) Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier
Som en generel forbedring forhøjes grænsen for, hvor stor en andel af medarbejderes løn, der kan udbetales som medarbejderaktier til aktieindkomstbeskatning, fra 10 pct. til 20 pct. af lønnen for alle virksomheder, under forudsætning af at 80 % af virksomhedens medarbejdere tilbydes aktieløn under ordningen. Dette er en væsentlig justering af de gældende regler i Ligningslovens § 7P. Reglen gælder allerede fra 1. januar 2018.

Virksomhederne vil dog fortsat kunne tildele udvalgte ansatte op til 10 pct. af lønnen i form af medarbejderaktier i henhold til de gældende regler.

Derudover er der fremlagt planer om etablering af en særlig ordning for mindre vækstvirksomheder, der giver virksomhederne mulighed for at tilbyde op til 50 % af lønnen som medarbejderaktier til aktieindkomstbeskatning. Virksomheder under ordningen vil ikke skulle opfylde betingelsen om, at 80 % af virksomhedens ansatte skal tilbydes aktieløn. Ordningen forventes indført pr. 1. januar 2019.

Ad 2) Øget aftalefrihed og klarhed om reglerne i medarbejderaktieprogrammer
Incitamentet til at aflønne med medarbejderaktier begrænses ikke kun af de økonomiske forhold under den nuværende ordning, men også af komplicerede regler. Erhvervspakke 2017 indeholder et ambitiøst initiativ om at ændre reglerne for indgåelse af aftaler om medarbejderaktier, herunder optioner og warrants, således at der i højere grad etableres aftalefrihed på området. De forventede lovændringer vil bl.a. medføre adgang til at indgå ”vesting-aftaler”, som er standard i internationale medarbejderaktieprogrammer. Desuden bliver det muligt at aftale, at warrants, optioner eller andre rettigheder, der på fratrædelsestidspunktet endnu ikke er optjent (modnede), bortfalder, når en medarbejder opsiges. Det bliver endvidere muligt at indgå aftaler om tilbagekøb af aktier til markedspris ved fratrædelse.

Bird & Birds kommentarer

Såfremt erhvervs- og iværksætterinitiativerne i Erhvervspakke 2017 udmønter sig i konkrete lovforslag, må ændringerne formodes at medføre væsentlige forbedringer for mulighederne for aflønning med medarbejderaktier. Lovændringerne vil gøre det mere favorabelt for mindre virksomheder at aflønne med medarbejderaktier, som ydermere vil kunne tilbydes på mere økonomisk fordelagtige vilkår. Den højere grad af aftalefrihed vil formentlig ligeledes mindske omkostningerne forbundet med implementeringen af medarbejderaktieprogrammet i virksomheden.

> Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, gode råd og invitationer til events