Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

13 października 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Na stronie Ministerstwa Finansów działanie rozpoczął długo wyczekiwany Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Rejestr służy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Z działaniem rejestru można zapoznać się tutaj. Tym samym kanałem można również dokonać zgłoszenia do rejestru.

Kto musi dokonać zgłoszenia do CRBR?

Zgodnie z Ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ("Ustawa AML") CRBR jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek.

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych następujących spółek:

 • jawnych
 • komandytowych
 • komandytowo-akcyjnych
 • z ograniczoną odpowiedzialnością
 • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.)
 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

W związku z tym wyżej wymienione spółki zobowiązane są do zgłoszenia danych do rejestru.

Kim jest Beneficjent Rzeczywisty?

 Zgodnie z Ustawą AML, beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

 • które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.
  Ustawa AML wymienia przykładowe okoliczności, wskazujące na bycie beneficjentem rzeczywistym spółki. Jest to np. posiadanie więcej niż 25% udziałów lub akcji w spółce.

Ile mamy czasu na dokonanie zgłoszenia?

Ustawa przewiduje 6 miesięczny termin na zgłoszenie danych dla spółek prawa handlowego wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019r. W związku z tym podmioty już istniejące mają czas do 13 kwietnia 2020 r. na dokonanie zgłoszenia.

Podmioty utworzone po 13 października 2019 roku mają 7 dni na dokonanie zgłoszenia do CRBR. Ten sam termin obowiązuje w przypadku zmiany danych w CRBR. Sposób liczenia terminu 7 dni uzależniony jest od tego z jakiego rodzaju wpisem mamy do czynienia. W przypadku zmian mających charakter konstytutywny (wszelkie zmiany umowy spółki) termin liczymy od wpisania zmiany do KRS. W przypadku zmian mających charakter deklaratoryjny (np. zmiana wspólników w wyniku sprzedaży udziałów albo powołanie lub odwołanie prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu, członków zarządu), początkiem terminu na wpis do CRBR jest moment zdarzenia (nie czeka się na wpis do KRS, żeby zgłosić zmianę do CRBR).

Odpowiedzialność za brak zgłoszenia do CRBR

Ustawa AML przewiduje karę pieniężną w przypadku braku dokonania zgłoszenia w terminie. Spółka, która nie dopełniła obowiązku zgłoszenia informacji w terminie wskazanym w Ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

Sposób i tryb składania zgłoszeń do CRBR

Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej tutaj. Zostaje ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgłoszenie do rejestru obejmuje:

1. dane identyfikacyjne spółki:

 • nazwa (firma)
 • forma organizacyjna
 • siedziba
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • NIP

2. dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:

 • imię i nazwisko
 • obywatelstwo
 • państwo zamieszkania
 • PESEL lub data urodzenia w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu. Sposób i tryb składania zgłoszeń do CRBR oraz sposób sporządzania i składania wniosków o udostępnienie informacji, wraz z trybem składania i udostępniania, jest uregulowany w rozporządzeniach Ministra Finansów.

W przypadku stwierdzenia oczywistej omyłki w złożonym zgłoszeniu należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych, skorygowane zgłoszenie z poprawnymi danymi.

Jeżeli mają Państwo problem z prawidłowym określeniem beneficjenta rzeczywistego lub też ze sposobem dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, a także w przypadku dalszych pytań dotyczących obowiązków związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zapraszamy do kontaktu.

Najnowsze

Więcej

Projekt nowelizacji specustawy dotyczący obywateli Ukrainy w Polsce jest już dostępny

3 minutes kwi 15 2024

Więcej

Wzrost odpisu na zakładowy fundusz socjalny w 2024 roku – jak się przed tym bronić?

mar 14 2024

Więcej

Digital Services Act (Akt o Usługach Cyfrowych) już obowiązuje

mar 01 2024

Więcej