Lovforslag fremsat: Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital

 Jon Bavnhoj Hansen, Ted Rosenbaum

03-2019

Det nye forslag indeholder en afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til selskabskapitalen i anpartsselskaber fra 50.000 til 40.000.

Erhvervsministeriet fremsatte den 28. februar 2019 et lovforslag om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. Lovforslaget har baggrund i Erhvervsstyrelsens analyse af iværksætterselskaber, som blev offentliggjort den 17. september 2018, hvori Erhvervsstyrelsen bl.a. konkluderede, at iværksætterselskaberne udgjorde en "forhøjet risiko for svig", at der var problemer med skatte- og afgiftsrestancer og at mange iværksætterselskaber blev opløst på statens regning. Erhvervsministeriet estimerede, at iværksætterselskaberne står for 60 % af det samlede antal tvangsopløsninger. Allerede tilbage i november 2018 fremgik det af regeringens lovprogram for 2018/2019, at regeringen påtænkte at fremsætte lovforslag om at afskaffe stiftelse af nye iværksætterselskaber.

Som led i lovforslaget bliver selskabskapitalen for anpartsselskaber nedsat fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Lovforlaget medfører, at de ca. 45.000 eksisterende iværksætterselskaber inden 2 år fra lovens ikrafttræden skal omdannes til anpartsselskaber med en kapital på mindst 40.000 kr. Selskaber, der ikke lader sig omregistrere, vil blive sendt til tvangsopløsning.

Lovforslaget forventes førstebehandlet i Folketinget den 19. marts 2019.

Bird & Birds kommentarer

Hvis lovforslaget vedtages, vil det medføre et udpræget behov for at omregistrere de aktive iværksætterselskaber til anpartsselskabsformen. Bird & Bird assisterer med omregistreringen fra IVS til ApS, som kræver følgende:

  • at generalforsamlingen med det stemmeflertal, der kræves til vedtægtsændring træffer beslutning om at omregistrere IVSét til et ApS;
  • at selskabets navn ændres;
  • at der skal ske en kapitalforhøjelse i selskabet ved indbetaling af kontanter eller at der er tilstrækkeligt med bundne reserver til at kapitalforhøje på den baggrund;
  • at en revisor erklærer, at den fornødne kapital er til stede;
  • at selskabets vedtægter og ejerbog opdateres; og
  • at registreringen foretages hos Erhvervsstyrelsen.

Bird & Bird assisterer ligeledes anpartsselskaber, der ønsker at gøre brug af det nedsatte kapitalkrav, hvilket kan gøres gennem reglerne om kapitalnedsættelser.

Vi holder øje med udviklingen af lovforslaget og følger løbende op, hvis der sker udvikling på området.