Klagenævn tager stilling til, hvornår et regnskabsår er disponibelt

Klagenævnet for Udbud afsagde den 21. september 2023 kendelse i en sag med stor praktisk betydning for både ordregivende myndigheder og tilbudsgivere. Sagen angår spørgsmålet om, på hvilket tidspunkt et regnskabsår bliver disponibelt og dermed skal anvendes som dokumentation over for en ordregiver, der stiller krav til tilbudsgiveres seneste økonomiske nøgletal.

Faktum

Københavns Kommune (KBHK) offentliggjorde den 23. marts 2023 et offentligt udbud om fem rammeaftaler vedrørende hovedentrepriser i forbindelse med renovering og etablering af tekniske installationer i bygninger.

KBHK havde i udbudsmaterialet opstillet en række krav til økonomisk og finansiel formåen, herunder et krav om at tilbudsgiverne skulle kunne fremlægge ”revisorpåtegnet årsregnskab omfattet af revision eller udvidet gennemgang, som viser at tilbudsgiver: […] Har haft en soliditetsgrad på minimum 20 % i hver af de 2 seneste disponible regnskabsår.”

Den 6. juni 2023 blev en tilbudsgiver, Bravida Danmark A/S (Bravida), erklæret ukonditionsmæssig som følge af, at Bravidas regnskab for 2022 viste en soliditetsgrad på 18 %.

Bravida klagede efterfølgende til Klagenævnet for Udbud med påstand om, at KBHK havde handlet i strid med udbudslovens regler ved at erklære deres tilbud ukonditionsmæssigt. Bravida havde en soliditetsgrad på minimum 20 % i regnskabsårene 2020 og 2021, og disse udgjorde ifølge virksomheden selv deres to seneste disponible regnskabsår.

Grundlaget for Bravidas påstand var, at deres regnskab for 2022 ved tilbudsfristen den 26. april 2023 ikke var blevet offentliggjort i CVR, og at det derfor ikke var disponibelt ved tilbudsafgivelsen.

KBHK påstod modsat, at eftersom Bravida er et aktieselskab, blev deres regnskab disponibelt efter godkendelsen af generalforsamlingen, hvilket var sket den 18. april 2023.

Klagenævnets udtalelse

Sagens omstændigheder fremstår ganske lige til, og Klagenævnet gjorde også kort proces i sin kendelse.

I kendelsen fremgår det, at Klagenævnet ikke kan tilslutte sig Bravidas synspunkt om, at selskabets årsrapport ikke var disponibel ved tilbudsafgivelsen, blot fordi denne ikke var offentliggjort i CVR inden tilbudsfristen.

I stedet erklærede Klagenævnet sig enig i KBHK’s påstand om, at det afgørende for om et regnskab er disponibelt, er generalforsamlingens endelige godkendelse, som i den foreliggende situation var givet den 18. april 2023.

Klagenævnet slog derfor fast, at Bravida havde været forpligtet til at henvise til sine regnskaber for 2021 og 2022 ved tilbudsafgivelsen, hvor de i 2022 ikke levede op til de økonomiske krav.

KBHK havde derfor med rette erklæret Bravidas tilbud for uegnet, og klagen blev således ikke taget til følge.

Bird & Birds kommentar

Selv om sagen er enkel, er Klagenævnets kendelse værdsat som en klar stillingtagen.

Mange ordregivere har allerede stået i en situation, hvor det baseret på de indkomne økonomiske oplysninger kan være uklart, om en ansøger eller tilbudsgivere lever op til de stillede krav, og vurderingen kan kompliceres af, at nogle virksomheder har forskudte regnskabsår, ligesom man kan møde virksomheder, som lige har omlagt deres regnskabsår, hvilket for visse af nøgletallene kan have en ganske stor betydning.

På samme måde kan dette spørgsmål for en ansøger eller tilbudsgiver være afgørende for, om man rent faktisk på papiret vil kunne løfte opgaven selv, eller om man for denne opgave skal finde en tredjemand eller et moderselskab, som vil støtte økonomisk med den deraf mulige solidariske hæftelse til følge.

Klagenævnet har med sin kendelse i hvert fald løst et af de spørgsmål, som vurderingen af de økonomiske nøgletal giver anledning til, så selv om der ikke er tale om kompliceret jura, er denne kendelse efter vores vurdering blandt de praktisk mest relevante kendelser i år.

Seneste nyheder

Vis mere
evalueringsmodel

Manglende klarhed over brugen af primær og sekundær evalueringsmodel underkendt

feb 22 2024

Læs mere

AI-forordningen er endelig på plads – hvad nu?

feb 15 2024

Læs mere

EU's AI-lov: Et vigtigt skridt for musikindustrien og kampen mod ulovlig brug af musik

feb 11 2024

Læs mere