Refusion til arbejdsgivere fra dag 1 og fleksibilitet i arbejdsfordelingsordningen

I kølvandet på COVID-19 udbruddet i Danmark har regeringen netop vedtaget et lovforslag vedrørende refusion til arbejdsgivere fra dag 1 ligesom der er aftalt fleksibilitet i reglerne om arbejdsfordeling

.

Refusion til arbejdsgivere:

For at afværge store økonomiske konsekvenser for arbejdsgiverne ved et eventuelt omfattende udbrud af covid-19 i Danmark er det vedtaget, at der kan ydes sygedagpengerefusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt i arbejdsgiverperioden fra lønmodtagerens første sygefraværsdag vedrørende medarbejdere, der er uarbejdsdygtige som følge af egen sygdom på grund af covid-19. Under de "almindelige" regler ydes der først refusion efter 30 dages sygdom.

Endvidere er det vedtaget, at en arbejdsgiver kan opnå ret til refusion fra dag 1, når der er tale om, at medarbejderen ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19. Der skal således være tale om, at medarbejderen ikke kan arbejde fra hjemmet. Under de nugældende regler ydes kun refusion fra syge medarbejdere, hvorfor dette er udvidelse heraf.

Medarbejderen skal fortsat opfylde de almindelige beskæftigelseskrav, som indebærer, at lønmodtageren på første sygefraværsdag har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før fraværet hos den pågældende arbejdsgiver, og i denne periode har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer, jf. sygedagpengelovens § 30, stk. 2.

Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egen-periode på 2 uger.

For personer sygemeldt af andre grunde end COVID-19 gælder de almindelige regler. Dvs. at arbejdsgiveren som hovedregel har pligt til at afholde alle udgifter til løn under sygdom eller til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden på 30 dage, og en ikke-forsikret selvstændig først har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom. I forhold til beviset for, at der er tale om sygdom som følge af covid-19 anføres lovforslaget, at:

"Et krav om udstedelse af dokumentation fra en læge/sundhedsmyndighederne vil kunne medføre en øget belastning af sundhedsmyndighederne. Endvidere vil der ikke ske konstatering af covid-19 af alle smittede, men alene være en formodning for, at en given person er smittet. Den sygemeldte må derfor som udgangspunkt på tro og love erklære, at personen har en realistisk formodning om, at der er/var tale om covid-19."

Ordningen er midlertidig og skal gælde med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Arbejdsgiveren skal anvende det almindelige indberetningssystem Nemrefusion i forbindelse med anmodning om refusion for covid-19, så sagerne kan blive oprettet automatisk i kommunerne. Arbejdsgiveren skal ved anmodningen om refusion fra første dag angive "anden årsag" og med fritekst angive, at årsagen er covid-19. Lønmodtageren vil herefter modtage et underretningsbrev om arbejdsgiverens anmodning, hvoraf oplysningerne afgivet af arbejdsgiveren vil fremgå. Lønmodtageren har pligt til at give besked til kommunen, hvis lønmodtageren ikke er enig i de oplysninger, arbejdsgiveren har afgivet.

Fleksibilitet i arbejdsfordelingen:

Muligheden for arbejdsfordeling gør det muligt midlertidigt at nedsætte medarbejderes arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges, f.eks. i perioder med manglende ordretilgang. Under en arbejdsfordeling vil det være muligt for medarbejderen at få supplerende dagpenge i perioder, hvor medarbejderen går hjemme pga. nedsat arbejdstid.

Regeringen har – som en konsekvens af covid-19 - besluttet at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigere kan tilpasse sig den aktuelle situation. Ordningen skal understøtte, at virksomhederne kan anvende ordningen til at undgå afskedigelser som følge af COVID-19.

Det betyder, at en arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret. Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, at den kan træde i kraft.

Samtidig bliver det muligt for virksomhederne at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Det indebærer, at ordningen bliver mere smidig, så tilpasninger til produktionen kan ske hurtigere.

Se nærmere vedr. arbejdsfordeling her: https://star.dk/til-virksomheder/arbejdsfordeling-som-alternativ-til-afskedigelse/kollektiv-overenskomst-eller-aftale/

Seneste nyheder