Øget konkurrenceudsættelse skal sikre den bedst mulige service for pengene for kommuner, regioner og staten

Den 16. maj 2018 præsenterede regeringen et udspil, der skal styrke konkurrencen om de offentlige opgaver og fremme samarbejdet mellem den offentlige og private sektor.

Det er godt at teste markedet, da det på denne måde er muligt at sikre det bedste produkt til den bedste pris. Derfor lægger regeringen i et udspil op til, at flere offentlige opgaver skal konkurrenceudsættes.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille er udviklingen i konkurrenceudsættelsen gået i stå i de senere år. Regeringen ønsker derfor at opstille måltal for konkurrenceudsættelsen i 2025 for både kommuner, regioner og staten. Måltallene skal suppleres af en række konkrete tiltag, der skal medvirke til at fremme det offentlige og private samarbejde. Regeringen vil drøfte udspillet med KL og Danske Regioner ved de kommende forhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi for 2019.

Måltal for konkurrenceudsættelse

Måltallene benyttes som et redskab til at skabe opmærksom om regeringens ønske om, at flere opgaver skal konkurrenceudsættes. I 2007 blev der fastsat måltal for konkurrenceudsættelsen i kommunerne, men ikke på det regionale og statslige område. Kommunernes, regionernes og statens indikator for konkurrenceudsættelse (IKU, RIKU og SIKU) opgøres i procent og måler, hvor mange opgaver, der konkurrenceudsættes set i forhold til, hvor mange opgaver, det er muligt at konkurrenceudsætte.

Regeringen foreslår følgende måltal for konkurrenceudsættelsen i kommuner, regioner og staten:

 Konkurrenceudsætning  I 2017  Måltal for 2025  Samlet stigning 
 Kommuner  IKU på 27,1 %  IKU på 35 %  ca. 8 %
 Regioner  RIKU på 19,1 %  RIKU på 25 %  ca. 6 %
 Staten  SIKU på 28,8 %  SIKU på 35 %  ca. 6 %
           

Regeringen konstaterer også i udspillet, at set på tværs af den offentlige sektor, er konkurrenceudsættelsesgraden i kommuner stagneret i de seneste år, mens der i regioner og stat er sket et fald.

Initiativer til fremme af konkurrenceudsættelse

Regeringen ønsker at igangsætte en række initiativer til at underbygge udviklingen af det offentlige og private samarbejde. Følgende initiativer er gældende for både kommuner, regioner, stat og virksomheder.

 • Etablering af et udbudsfagligt råd – Forum for Udbud
  Siden udbudslovens ikrafttræden 1. januar 2016 har der manglet et fast omdrejningspunkt for interessentsamarbejdet om offentlige udbud. Forum for Udbud skal skabe dialog og sikre videndeling mellem markedets centrale aktører. Ønsket er, at der skal gives inputs til det videre arbejde med at sikre effektive udbudsprocesser og udbrede best-practices på området. Forum for Udbud skal fungere som rådgivende organ i denne proces.
   
 • Partnerskaber mellem kommuner, regioner og erhvervsorganisationer
  Etablering af partnerskaber mellem erhvervsorganisation og kommuner og regioner, der ønsker at få belyst potentialerne ved øget konkurrenceudsættelse, skal bidrage til forøget konkurrenceudsættelse på nye kommunale og regionale områder.

 • Servicetjek af lovgivning der begrænser udbud
  På nogle områder er regulering eller sektorlovgivning til hinder for, at der skabes øget konkurrence om opgaverne. Derfor vil regeringen igangsætte en analyse af, hvorvidt gældende sektorlovgivning begrænser incitamenterne eller udgør en barriere for anvendelsen af private leverandører i den offentlige opgavevaretagelse.
  På baggrund af regeringens analyse skal Forum for Udbud udarbejde konkrete ændringer og alternativer til den udbudsbegrænsende sektorlovgivning.

 • Udbredelse af offentlig-private innovationspartnerskaber
  Innovationspartnerskaber mellem offentlige og private virksomheder har potentiale til at forny måden, hvorpå velfærdsopgaver udføres. Det kan skabe synergieffekter, hvorfor anvendelsen af disse ønskes udbredt.

 • Nemmere for mindre virksomheder at byde på offentlige opgaver
  Det vil styrke innovation og konkurrence, hvis flere små og mellemstore virksomheder byder aktivt ind på offentlige opgaver. Derfor ønsker regeringen at gøre op med de barrierer, som måtte bevirke, at mindre virksomheder undlader at byde på opgaver – eksempelvis unødigt store kontrakter. Dette skal sikres ved:
  • Informationsindsats over for de offentlige ordregivere om udbudslovens "opdel- eller forklar"-princip.
  • Udarbejdelse af vejledning om udbudsområdet til mindre virksomheder.
  • Evaluering af udbudslovens "opdel- eller forklar"-princip.
 • Lavere omkostninger ved udbud
  Der skal iværksættes en informationsindsats for at fremme gode råd til at undgå unødigt høje transaktionsomkostninger i udbudsprocessen. Derudover skal der foretages en analyse af, om der er behov for tiltag for at lette ordregiveres transaktionsomkostninger.

 • Analyser af potentialet for yderligere konkurrenceudsættelse i kommuner, regioner og staten
  Analyserne vil belyse potentialet for øget konkurrenceudsættelse af kommunernes, regionernes og statens opgaver. Derudover vil analysen bidrage med konkrete anbefalinger til udbudsområder, hvor det offentlige med fordel kan konkurrenceudsætte flere opgaver. Analyserne vil offentliggøres inden udgangen af 2018.

 • Forskellige igangværende initiativer for at styrke konkurrenceudsættelsen
  Regeringen har tidligere besluttet at etablere en ny fælles løsning i Bygningsstyrelsen til at varetage facility management opgaver på tværs af staten. Denne fællesstatslige løsning medfører, at der over en årrække konkurrenceudsættes opgaver, der i dag varetages internt i staten.

  I Delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører blev det 5. april 2018 bestemt, at der skulle foretages en revision af reglerne for kontrolbud, indføres pligt til at underrette forbigåede tilbudsgivere om vurdering af indkomne tilbud såvel som aftalt, at prissætning, når stat, regioner og kommuner udøver erhvervsaktivitet, skal følge OECD's anbefalinger. Du kan læse meget mere om den indgåede Delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige private aktører i vores tidligere artikel.

Bird & Bird vil fortsat løbende opdatere om regeringens udspil og dets initiativer på vejen mod at sikre en øget konkurrenceudsættelse af opgaver i kommuner, regioner og staten.

> Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, gode råd og invitationer til events

Seneste nyheder

Vis mere
udbudsret advokat

Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar

maj 08 2024

Læs mere

Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud

maj 01 2024

Læs mere
cybersecurity datacenter NIS2

Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys

apr 24 2024

Læs mere