Nyt enhedspatent er forsinket

Den generelle urolighed i EU, som Brexit har medført, har forårsaget en udskydelse af patentreformen – herunder det nye enhedspatent. Dermed bliver reformen udskudt et kvartal, hvormed den – forventeligt – først træder i kraft i starten af 2018 i stedet for slutningen af 2017. I denne artikel fremlægges de væsentligste karakteristika samt fordele og ulemper ved det nye enhedspatent.

Enhedspatentet er et europæisk patent, som vil gøre det muligt at opnå patentbeskyttelse i 25 EU-medlemslande på baggrund af en enkelt ansøgning til Den Europæiske Patentmyndighed (EPO), som udsteder patentet. I al sin enkelthed vil enhedspatentet gøre det både billigere og lettere for rettighedshaveren at håndhæve sit patent på tværs af landegrænserne.

Ét sæt lovregler

Med enhedspatentet vil de udstedte patenter have samme virkning i alle tiltrådte lande, og vil alle være underlagt ét sæt lovregler fra det medlemsland, hvor patentansøgningen blev indgivet.

Som gældende ret er i dag, skal der ansøges lokalt i alle de lande, som der ønskes patent i. Det medfører, at et patent, der er registreret i flere forskellige europæiske lande, vil være underlagt flere forskellige retsstillinger.

Tilsvarende gør sig gældende, når et krænket enhedspatent skal dømmes. Her skal alle sager behandles af den fælles patentdomstol (UPC), som også oprettes sammen med enhedspatentet. Dermed behandles alle sager angående enhedspatentet som udgangspunkt af én myndighed (UPC), hvor patentsøgsmål i dag skal behandles nationalt ved flere forskellige søgsmål, patent for patent.

Desuden kan som endnu en fordel nævnes, at patenthaveren for fremtiden vil stå over for et lempeligere oversættelseskrav, end hvad tilfældet er med det nuværende europæiske patentsystem. Enhedspatentet vil medføre ensartethed, da patentet kun skal forekomme på ét sprog, som enten skal være engelsk, tysk eller fransk, afhængig af hvilket sprog patentansøgningen blev indgivet på. Tidligere skulle enhver af de lokale patentansøgninger indgives på det lokale sprog. I en overgangsfase (på maksimalt 12 år) vil en indgivelse af et enhedspatent på eget sprog skulle vedlægges en oversættelse til et EU-sprog, dvs. engelsk, tysk eller fransk. Hvis enhedspatentet indgives på engelsk, skal indgivelsen oversættes til enten tysk eller fransk.

Anvendelsesområdet begrænses i opstartsfasen

På den anden side medfører enhedspatentet også en række ulemper. Blandt andet begrænses anvendelsesområdet i opstartsfasen til kun at gælde de lande, som har tiltrådt traktaten om den fælles patentdomstol (UPC-aftalen). Dermed omfatter anvendelsen af enhedspatentet ikke Polen, Kroatien og Spanien.

Desuden gælder et godkendt enhedspatent kun i lande, som har tiltrådt UPC-aftalen før patentet er meddelt. Lande. som efterfølgende tiltræder aftalen, vil ikke være omfattet af det meddelte enhedspatent, da enhedspatentets anvendelsesområde ikke udvides til også at omfatte det ny-tiltrådte land. Dette medfører, at det i opstartsfasen bliver vanskeligt at få klarhed over, hvilke lande som er omfattet af enhedspatentet, og hvor patentbeskyttelsen kan opnås.

Enhedspatentet er nu udskudt til foreløbig starten af 2018

Som nævnt, er enhedspatentet foreløbigt udskudt til starten af 2018. Bird & Bird holder dig opdateret om status for enhedspatentet.

Seneste nyheder