Rozszerzenie odpowiedzialności za naruszenie obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

30 listopada 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ("ustawa AML"). Nowelizacja ma na celu przede wszystkim pełniejsze dostosowanie polskich przepisów do IV Dyrektywy AML.

Najistotniejszą zmianą z punktu widzenia przedsiębiorców, jest znaczące rozszerzenie kręgu osób odpowiedzialnych za naruszenia obowiązków ustawowych przez instytucję obowiązaną (tzw. deliktów administracyjnych, o których mowa w art. 147, 148 oraz 151 ust. 1 ustawy AML).

Po nowelizacji karę do 1.000.000,00 zł (słownie: miliona złotych) będzie można nałożyć nie tylko na członka zarządu instytucji obowiązanej, odpowiedzialnego za wykonywanie obowiązków w zakresie AML, ale także na kadrę kierowniczą wyższego szczebla lub pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników z przepisami AML (tzw. MLRO – Money Laundering Reporting Officer).

Ustawodawca wprowadził możliwość nałożenia na osobę fizyczną bardzo wysokiej kary finansowej, bez wskazania w ustawie żadnych przesłanek czy dyrektyw dotyczących jej wymiaru. Generalny Inspektor Informacji Finansowej będzie miał zatem niczym nie skrępowaną swobodę w wymierzaniu kary wobec osób fizycznych.

Zmiany w ustawie w przeważającej części dotyczą jednak pośredników w obrocie nieruchomościami oraz przedsiębiorców tworzących lub zarządzających spółkami celowymi (tzw. SPV – special purpose vehicle), tj. przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 i 18 ustawy AML.

Nowelizacja rozszerza krąg osób fizycznych, które muszą spełniać wymóg niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe. Po wejściu w życie nowelizacji, taki wymóg będą musiały spełniać osoby fizyczne:

  1. będące beneficjentami rzeczywistymi lub wspólnikami, w tym akcjonariuszami, podmiotów zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz tworzących lub zarządzających spółkami celowymi (tzw. SPV)
  2. prowadzące działalność w zakresie wskazanym w pkt. 1
  3. zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w pkt. 1.

Ponadto, ustawodawca wobec osób będących beneficjentami rzeczywistymi lub zajmujących stanowiska w podmiocie tworzącym lub zarządzającym spółkami celowymi wprowadził dodatkowy wymóg posiadania odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia (art. 129 ust. 1a ustawy AML). Wymóg ten uznany będzie za spełniony w przypadku ukończenia szkolenia lub kursu obejmującego prawne lub praktyczne zagadnienia związane ze świadczeniem usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub tworzenia i zarządzania spółkami SPV lub wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych ze świadczeniem usług.

Powyższe warunki spełnić należy, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do 30 lutego 2020 r.)

Osoby, które nie dopełnią obowiązku przedstawienia zaświadczenia odpowiednio o niekaralności lub potwierdzającego spełnienie warunku posiadania odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, będą narażone na odpowiedzialność administracyjną w wysokości do 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych).

W przypadku dalszych pytań dotyczących dostosowania działalności organizacji do obowiązków wprowadzonych powyżej opisaną nowelizacją, zgłoszenia instytucji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych lub też ogólnie związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zapraszamy do kontaktu.

Najnowsze

Więcej

Wzrost odpisu na zakładowy fundusz socjalny w 2024 roku – jak się przed tym bronić?

mar 14 2024

Więcej

Digital Services Act (Akt o Usługach Cyfrowych) już obowiązuje

mar 01 2024

Więcej

TSUE podpowie, kiedy mebel może być utworem

lut 26 2024

Więcej