Postępowania prowadzone przez organy ochrony konkurencji i inne organy regulacyjne

Postępowania prowadzone przez UOKiK oraz inne organy regulacyjne to jedne z najbardziej burzliwych i stresujących wydarzeń w życiu każdego globalnego biznesu, które mogą mieć istotny wpływ na dobre imię, przychód i wartość przedsiębiorstwa.

Nasze bogate doświadczenie pozwala nam na zapewnienie klientom wsparcia umożliwiającego zminimalizowanie konsekwencji takich postępowań. Członkowie naszego zespołu to m.in. byli pracownicy organów regulacyjnych oraz wewnętrzni doradcy prawni, specjaliści w poszczególnych sektorach oraz eksperci z zakresu informatyki śledczej, którzy rozumieją zarówno sposoby działania globalnych korporacji, jak i procedury, praktyki i narzędzia stosowane przez organy regulacyjne. W rezultacie możemy zaoferować proaktywne doradztwo i wsparcie dla firm objętych takim postępowaniem, zapewnić bezpieczne przejście przez cały proces postępowania i możliwie najlepszy wynik.

Niezapowiedziane kontrole (Dawn Raids)

Na początku procesu oferujemy klientom wsparcie w związku z każdą niezapowiedzianą kontrolą, niezależnie od jej rodzaju, w tym niezapowiedzianą kontrolą prowadzoną przez organy ochrony konkurencji, organy ochrony danych osobowych, organy podatkowe, organy nadzoru finansowego, czy też w związku z przeszukaniem przeprowadzonym na zlecenie prokuratury. Nasze doradztwo obejmuje przekazywanie klientom niezbędnych praktycznych informacji dotyczących analizy dowodów elektronicznych, tajemnicy prawnie chronionej, sposobu kontaktowania się z urzędami, zachowania w trakcie przesłuchań i rewizji. Ponadto, dokonujemy niezbędnej analizy strategicznej oraz wstępnej oceny ryzyka, doradzając właściwe podejście do każdego postępowania oraz sposób zachowania wobec regulatora. W ramach naszych usług sporządzamy dla klientów dostosowane do ich indywidualnej sytuacji plany wczesnego reagowania w ramach przygotowań do niezapowiedzianej kontroli, zmniejszając ryzyko odpowiedzialności prawnej. Nasze kreatywne i proaktywne podejście w tym zakresie ilustruje nasza aplikacja oraz gra.

Postępowania prowadzone przez organy nadzoru finansowego

Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach prowadzonych przez organy nadzoru bankowego i finansowego, w zakresie usług inwestycyjnych, zarządzania funduszami, naruszeniami rynkowymi, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, w sprawach bankowych i innych kwestiach związanych z nadzorem finansowym. Banki i inni pośrednicy na rynku finansowym otrzymują wsparcie mające na celu zapobieganie postępowaniom skutkującym wysokimi karami lub wdrożeniem innych środków mających wpływ na ich działalność. Niezwykle istotne jest określenie i wdrożenie mechanizmów naprawczych mających zapobiegać wszczęciu takich postępowań lub nałożeniu takich środków. W tym celu istotną część prac stanowi zdefiniowanie i wdrożenie mechanizmów naprawczych określających szczegółowo środki organizacyjne oraz kontrole, których celem jest reagowanie na sytuacje krytyczne oraz wzmocnienie działalności klientów. Regularnie bierzemy udział w ważnych postępowaniach egzekucyjnych a także w postępowaniach sądowych wszczynanych w wyniku postępowań prowadzonych przez organy państwowe. Świadczenie wysoce wyspecjalizowanych usług mających na celu obronę przed rzekomymi naruszeniami w postępowaniach wszczętych przez organy regulacyjne jest kluczowe w celu uniknięcia dotkliwych kar, które mogą zostać nałożone na klientów i ich kierownictwo.

Nasze praktyczne doświadczenie pozwala nam na przeprowadzanie symulacji postępowań, których celem jest weryfikacja działania systemów compliance w ramach organizacji, oceny ryzyka oraz wskazanie możliwości jego zmniejszenia.

Więcej informacji udzielą Państwu wskazane osoby kontaktowe.

Postępowania w toku

Postępowania w toku wymagają również umiejętnego traktowania. W większości przypadków wymagane jest częste przekazywanie, nierzadko ogromnych ilości, danych umożliwiających organom badanie dowodów oraz konieczność przedstawiania organom jasnych i przekonujących argumentów. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu naszych klientów w postępowaniach dotyczących spraw kartelowych, w tym składania wniosków o złagodzenie kary (ang. leniency applications) oraz postępowań w sprawach o naruszenie pozycji dominującej, prowadzonych przed organami zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.

Jesteśmy jedną z nielicznych kancelarii, która jest w stanie prowadzić obronę klientów w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji prowadzonych na skalę europejską, w tym w Skandynawii oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. Nasz zespół usług śledczych umożliwia nam wspieranie klientów znajdujących się w trudnej sytuacji, wobec których toczą się wewnętrzne postępowania zainicjowane przez członków władz lub właścicieli danej organizacji, postępowania prowadzone przez organy regulacyjne lub organy ścigania, jak również w sporach i w związku z badaniami due diligence.

Case studies

TwoBirds TV