Yhteistoimintalain uudistus tulossa 2022

Uusi yhteistoimintalaki on juuri (13.12.2021) hyväksytty eduskunnassa ja se astuu voimaan 1.1.2022. 

Nykyinen yhteistoimintalaki on koettu laajalti vaikeaselkoiseksi ja monimutkaiseksi menettelytapalaiksi, eikä sen ole katsottu täyttävän riittävällä tavalla kaikkia sille asetettuja tavoitteita. Tämä on johtanut siihen, että yhteistoiminnan fokus on ollut virheiden ja sanktioiden välttämisessä avoimen ja toimivan vuoropuhelun edistämisen sijaan.

Uudella sääntelyllä tavoitellaan työnantajan ja henkilöstön välisen vuorovaikutuksen toimivuutta, minkä lisäksi tavoitteena on kehittää nykyistä paremmat puitteet yritysten ja työyhteisöjen kehittämiselle. 

Jatkossa työnantajan ja henkilöstön edustajan välillä on järjestettävä jatkuvaa vuoropuhelua yrityksen tai yhteisön tilanteesta ja työyhteisöön liittyvistä kysymyksistä lähtökohtaisesti neljännesvuosittain. Vastaavaa säännöstä ei sisälly nykyiseen lakiin. Vuoropuhelun teemat sekä käytännön toteuttamistavat ratkaistaan työpaikkatasolla. Jatkuvassa vuoropuhelussa voitaisiin käydä läpi muun muassa yrityksen taloudellista tilannetta, työpaikan sääntöjä ja käytäntöjä, henkilöstön rakennetta ja osaamistarpeita sekä työhyvinvointia. 

Osana vuoropuhelua on laadittava työyhteisön kehittämissuunnitelma, jonka sisältö on vapaampi kuin nykyiseen lain mukaisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sisältö. Työnantajien onkin hyvä ryhtyä välittömästi luonnostelemaan uutta kehittämissuunnitelmaa ja pohtia mitä aiempia suunnitelmia siihen voitaisiin samalla sisällyttää. Vuoropuheluvelvoitteen laiminlyönti saattaisi jatkossa johtaa yhteistoiminta-asiamiehen asiaa koskevaan kehotukseen ja edelleen rikosoikeudellisiin seuraamuksiin sikäli kuin kehotusta ei noudatettaisi. 

Lisäksi yhteistoimintalakiin sisältyy jatkossa vain yksi muutosneuvotteluvelvoitetta koskeva luku, joka koskee sekä työvoiman käytön vähentämisen että muiden olennaisten henkilöstövaikutusten johdosta käytäviä neuvotteluja. Näitä neuvotteluita kutsutaan jatkossa muutosneuvotteluiksi ja muutosneuvotteluiden alle yhdistettäisiin siten ikään kuin nykyisen lain 6 ja 8 luvun velvoitteet. Uutena velvoitteena muutosneuvotteluihin sisältyy henkilöstön edustajan oikeus tehdä kirjallisesti ehdotuksia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja, joihin työnantajan on annettava kirjallisesti vastaukset. Samoin muutokset työsuhteen ehdoissa tuodaan entistä selkeämmin muutosneuvotteluiden alle. Myös neuvotteluesityksen ja toimintasuunnitelman osalta uuteen lakiin on tulossa tarkennuksia, joten yhtiöiden on syytä päivittää käyttämänsä asiakirjat vähintään näiltä osin. 

 

Ajankohtaista

Lue lisää
DORA-asetuksen mukaan lopullisen vastuun finanssiyhteisöjen TVT-riskeistä kantavat 2025 alkaen yhteisöjen ylimmät hallintoelimet, eli käytännössä hallitukset. Kaikkien finanssiyhteisöjen tai finanssialalle TVT-palveluita tarjoavien yhtiöiden olisi syytä ryhtyä arvioimaan DORAn vaikutuksia strategiaan, prosesseihin ja toimintaan yleisesti. Aivan kuten GDPR meille opetti, tarvittavat muutokset eivät tule nimittäin syntymään yhdessä yössä.

Aloita DORAan valmistautuminen viimeistään nyt!

toukok. 22 2024

Lue lisää
Vuonna 2023 hyväksytty uusi rakentamislaki on herättänyt paljon keskustelua keskeisistä vastuukysymyksistä ja sopimuskäytänteistä rakennushankkeissa. Petteri Orpon hallituksen esittämässä korjaussarjassa pyritään selkeyttämään vastuunjakoa eri osapuolten välillä.

Onnistuuko uuden rakentamislain korjaussarja tavoitteessaan?

helmik. 28 2024

Lue lisää

Tekoälyn kouluttaminen ja tekijänoikeus: miten uusi tekijänoikeuslaki suhtautuu tekoälysovellusten kouluttamiseen tekijänoikeuksin suojatuilla teoksilla?

toukok. 08 2023

Lue lisää