Rajat ylittävä sulautuminen ja sulautumisvastike, (USA - FIN)

Korkein hallinto-oikeus (”KHO”) antoi maaliskuun lopussa kaksi merkittävää ja verovelvollismyönteistä ratkaisua (KHO 2021:35 ja KHO 2021:36), joissa se arvioi rajat ylittävän sulautumisen veroneutraalisuuden edellytyksiä ja sulautumisvastikkeen merkitystä veroneutraalisuuteen. Ensimmäisessä tapauksessa KHO laajensi tulkintaa sulautumisiin, joissa sulautumisvastikkeen antaminen ei ole tarpeellista. Jälkimmäisessä ratkaisussa KHO hyväksyi veroneutraalin rajat ylittävän fuusion suomalaisen yhtiön ja ei-EU-maassa olevan yhtiön välillä.

Molemmat ratkaisut liittyivät samaan yrityskokonaisuuteen, jossa kahden vaihtoehtoisen sulautumisjärjestelyn kohteena olivat hakijoiden yhdessä omistamat yhtiöt. X ja Z omistivat samoin osuuksin yhdysvaltalaisen A Corporationin sekä suomalaisen B Oy:n siten, että molemmissa yhtiöissä hakijoiden omistusoikeus oli identtinen äänivaltaisten osakkeiden ja taloudellisten etuoikeuksien suhteen. B Oy:llä oli lisäksi Yhdysvalloissa sen kokonaan omistama tytäryhtiö C Inc. Molemmilla yhdysvaltalaisyhtiöillä oli lisäksi sivuliikkeet Suomessa, joista käsin yhtiöiden toimintaa tosiasiassa harjoitettiin ja johdettiin.    

Sulautumisen veroneutraalisuus ei edellyttänyt sulautumisvastikkeen antamista (KHO 2021:35)

Ensimmäisessä ratkaisussa arvioitavana oli kysymys sulautumisvastikkeen antamatta jättämisen merkityksestä tilanteessa, jossa yhdysvaltalainen A Corporation sulautuisi paikallista yhtiölainsäädäntöä noudattaen yhdysvaltalaiseen C Inc:iin ja jossa C Inc. ei antaisi sulautumisvastiketta A Corporationin omistajille eli X:lle ja Z:lle. Kyseessä ei ollut tytär- tai sisaryhtiösulautuminen, joissa on vakiintuneesti katsottu, että veroneutraali sulautumien voidaan muiden edellytysten täyttyessä toteuttaa, vaikka sulautumisvastiketta ei annettaisi. Koska nyt kyseessä olevassa järjestelyssä hakijat omistivat suoraan koko sulautuvan yhtiön osakekannan sekä välillisesti koko vastaanottavan yhtiön osakekannan, KHO katsoi, että sulautumisvastikkeen saaminen C Inc:ltä ei ole välttämätöntä, sillä sulautumisella ei ollut vaikutusta hakijoiden keskinäisiin omistussuhteisiin.

Tervetullut ratkaisu tuo kaivattua lisäselvyyttä suhteelliseen kapeaan osakevastiketta koskevan sääntelyn sallivampaan tulkintaan ja laajentaa veroneutraalin sulautumisen toteutusmahdollisuuksia ilman osakevastiketta tapausta vastaavissa tilanteissa.

Rajat ylittävä fuusio, USA - FIN (KHO 2021:36)

Toinen ratkaisu koski samoja hakijoita. Kysymys oli siitä, voitiinko järjestelyyn, jossa A Corporation sulautuisikin rajat ylittävästi B Oy:öön yhdysvaltalaisen C Inc:n sijasta, soveltaa jatkuvuusperiaatetta. Kuten toisessakaan vaihtoehdossa, ei tässäkään vaihtoehdossa ollut ensisijaisesti tarkoitus antaa sulautumisvastiketta X:lle ja Z:lle.

Sulautuminen oli tarkoitus toteuttaa noudattaen Yhdysvaltojen paikallista lainsäädäntöä. Suomen osakeyhtiölain mukaan ainoastaan EU/ETA-valtioissa rekisteröitynyt yhtiö voi sulautua suomalaiseen yhtiöön, eikä sulautuminen ollut siten Suomen osakeyhtiölain mukainen. KHO kuitenkin katsoi, toisin kuin KVL, ettei veroneutraalin sulautumisen soveltamisedellytyksenä ole se, että sulautuminen toteutetaan Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. KHO palautti asian Keskusverolautakunnalle sen selvittämiseksi, täyttyvätkö muut veroneutraalin sulautumisen edellytykset suunnitellussa sulautumisessa. KVL antoi asiassa ratkaisun KVL 11/2021, jossa sulautumista pidettiin veroneutraalina.

Ratkaisu mahdollistaa suomalaisen yhtiön ja EU:n ulkopuolisessa valtiossa (ainakin USA:ssa) sijaitsevan yhtiön sulautumisen veroneutraalisti tapausta vastaavissa olosuhteissa, vaikka sitä ei toteuteta Suomen osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.

Ajankohtaista

Lue lisää
DORA-asetuksen mukaan lopullisen vastuun finanssiyhteisöjen TVT-riskeistä kantavat 2025 alkaen yhteisöjen ylimmät hallintoelimet, eli käytännössä hallitukset. Kaikkien finanssiyhteisöjen tai finanssialalle TVT-palveluita tarjoavien yhtiöiden olisi syytä ryhtyä arvioimaan DORAn vaikutuksia strategiaan, prosesseihin ja toimintaan yleisesti. Aivan kuten GDPR meille opetti, tarvittavat muutokset eivät tule nimittäin syntymään yhdessä yössä.

Aloita DORAan valmistautuminen viimeistään nyt!

toukok. 22 2024

Lue lisää
Vuonna 2023 hyväksytty uusi rakentamislaki on herättänyt paljon keskustelua keskeisistä vastuukysymyksistä ja sopimuskäytänteistä rakennushankkeissa. Petteri Orpon hallituksen esittämässä korjaussarjassa pyritään selkeyttämään vastuunjakoa eri osapuolten välillä.

Onnistuuko uuden rakentamislain korjaussarja tavoitteessaan?

helmik. 28 2024

Lue lisää

Tekoälyn kouluttaminen ja tekijänoikeus: miten uusi tekijänoikeuslaki suhtautuu tekoälysovellusten kouluttamiseen tekijänoikeuksin suojatuilla teoksilla?

toukok. 08 2023

Lue lisää