Sweden

Status

Adopted

Explanatory note re status

The amendments to the Swedish law required by the EU DSM Copyright Directive have entered into force on 1 January 2023.

Implementation Act

Amendments have been done in the following acts:

  • The Copyright Act (1960:729) (Sw. lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk)
  • The Collective Management of Copyright Act (2016:977) (Sw. lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt)
  • The Act on Mediation in certain Copyright Disputes (2017:322) (Sw. lag (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister)

(Envisaged) Implementation Date

1 January 2023 

Approach to implementation

Amendments to existing acts – refer to “Implementation Act” above.

Next steps

The Swedish implemntation procedure has been concluded.

Contact person

Gabriel Lidman,Joel Tholin, Mariam Hussein, Nathalie Sjölander

Noteworthy points arising from legislative changes

Unknown

Articles 3 & 4: The Text and Data Mining Exceptions

Sections 15 (a)-(c) of the Swedish Copyright Act have been introduced and includes text and data mining exceptions.

Framställning av exemplar för text- och datautvinning 15 a § - Den som har lovlig tillgång till ett verk får framställa exemplar av verket för text- och datautvinningsändamål. Exemplaren får inte behållas längre än vad som är nödvändigt för ändamålet och får inte användas för andra ändamål.

Första stycket gäller inte om upphovsmannen på lämpligt sätt har förbehållit sig den rätt som avses där.

15 b § - Forskningsorganisationer, sådana bibliotek och museer som är tillgängliga för allmänheten, arkiv samt institutioner för film- eller ljudarvet får framställa exemplar av verk som de har lovlig tillgång till, dock inte datorprogram, för att utföra text- och datautvinning för forskningsändamål. Exemplaren får inte behållas längre än vad som är nödvändigt för ändamålet och får inte användas för andra ändamål. Exemplaren ska lagras på ett sätt som hindrar obehörig användning.

Första stycket hindrar inte att upphovsmannen vidtar proportionerliga åtgärder för att säkerställa integritet och säkerhet i nätverk och databaser som innehåller verk. Avtalsvillkor som inskränker rätten att använda verk enligt denna paragraf är ogiltiga.

15 c § - Med text- och datautvinning avses i 15 a och 15 b §§ en automatiserad teknik som används för att analysera text och data i digital form i syfte att generera information. Med forskningsorganisation avses i 15 b § ett universitet med tillhörande bibliotek, en forskningsinstitution eller en annan enhet vars främsta mål är att bedriva vetenskaplig forskning eller utbildningsverksamhet som omfattar vetenskaplig forskning. Vidare måste verksamheten i organisationen bedrivas på ett sådant sätt att ett företag som utövar ett avgörande inflytande på organisationen inte kan ha prioriterad tillgång till resultaten av forskningen. Forskningen måste bedrivas

1. utan vinstsyfte eller så att all vinst återinvesteras i den vetenskapliga forskningen, eller
2. i enlighet med ett uppdrag i det allmännas intresse som har erkänts av en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Article 15: The Press Publishers' Right

Sections 48 (b)-(d) of the Swedish Copyright Act have been introduced and include press publishers’ right.

Framställare av presspublikationer 48 b § - Den som har framställt en presspublikation har, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, en uteslutande rätt att genom en
informationssamhällets tjänst och för användning online förfoga över sin presspublikation genom att

1. framställa exemplar av presspublikationen, och
2. göra presspublikationen tillgänglig för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till den från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Rätten enligt första stycket omfattar inte

1. en användares förfogande som inte sker i förvärvssyfte,
2. hyperlänkningsåtgärder, eller
3. användning av enstaka ord eller mycket korta utdrag ur en presspublikation

Rätten enligt första stycket gäller till utgången av det andra året efter det år då presspublikationen offentliggjordes.

Bestämmelserna i 2 § andra stycket, 6–9 §§, 11 § andra stycket, 11 a och 15 a– 16 §§, 16 a § tredje stycket, 16 e–17 c, 17 e, 21, 22, 25–26 b, 26 e och 42 a–42 k §§ ska tillämpas i fråga om presspublikationer som avses i denna paragraf.

48 c § - Med en presspublikation avses i 48 b § en samling av i huvudsak litterära verk av journalistiskt slag, som inte framställs för vetenskapliga eller akademiska ändamål, och som

1. utgör ett enskilt objekt av en tidskrift eller en regelbundet uppdaterad publikation under en gemensam titel,
2. har till syfte att ge allmänheten information som avser nyheter eller andra teman, och
3. framställs på initiativ av en tjänsteleverantör under dennes redaktionella ansvar och kontroll.

48 d § - De upphovsmän vars verk ingår i en presspublikation har rätt till en lämplig andel av de intäkter som framställaren av presspublikationen får från leverantörer av informationssamhällets tjänster för utnyttjanden enligt den rätt Prop. 2021/22:278 som följer av 48 b §. Endast en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på området har rätt att kräva in ersättning enligt första stycket.

Organisationen ska kräva in ersättningen och fördela den mellan de ersättningsberättigade, efter avdrag för ersättning till organisationen för dess omkostnader. Vid fördelningen ska upphovsmän som inte företräds av organisationen vara likställda med upphovsmän som organisationen företräder.

Framställaren av presspublikationen ska på begäran av organisationen lämna det underlag som krävs för att ersättningen ska kunna beräknas.

Article 17: Platform Liability Provisions

Sections 52 (j)-(q) of the Swedish Copyright Act have been introduced to implement the platform liability provisions in article 17 of the directive.

Chapter 3 Overview

For purpose of implementing Chapter 3 (Fair remuneration in exploitation contracts of authors and performers) of the EU DSM Copyright Directive, a number of sections in the Swedish Copyright Act have been introduced, mainly under Chapter 3 (Transfer of Copyright) (Sw. Upphovsrättens övergång) in the said Act.

Article 18:

Amendments to the existing Section 29 of the Swedish Copyright Act have been introduced by, among other things, introducing an explicit wording that authors are entitled to reasonable renumeration. This right is applicable also for performers and producers of photographs.

Upphovsmannens rätt till ersättning
29 § - När en upphovsman i avtal överlåter sin upphovsrätt till någon som avser att utnyttja rätten i förvärvsverksamhet, har upphovsmannen rätt till skälig ersättning.

Om den avtalade ersättningen för en överlåtelse enligt första stycket senare visar sig vara oproportionerligt låg i förhållande till förvärvarens intäkter från utnyttjandet av verket, har upphovsmannen rätt till ytterligare skälig ersättning.

Article 19: Transparency Obligations

Sections 29 (a)-(c) of the Swedish Copyright Act have been introduced which, among other things, include right to information for authors. This right applicable also for performers and producers of photographs.

Upphovsmannens rätt till information 29 a § - Efter en överlåtelse som avses i 29 § första stycket ska förvärvaren minst en gång per år lämna aktuell, relevant och uttömmande information till upphovsmannen om de sätt på vilka verket har utnyttjats, samtliga intäkter som förvärvaren har haft från utnyttjandet och den ersättning som upphovsmannen har rätt till. Skyldigheten att lämna sådan information gäller under förutsättning att:

1. förvärvaren har haft intäkter från utnyttjandet av verket, eller
2. upphovsmannens ersättning är beroende av i vilken omfattning verket utnyttjas.

Vid bedömningen av vilken omfattning den information som ska lämnas enligt första stycket ska ha, ska de särskilda förhållandena i den aktuella sektorn beaktas. Om det med hänsyn till de intäkter utnyttjandet av ett verk gett upphov till skulle innebära en oproportionerlig administrativ börda att lämna informationen, får den begränsas till vad som rimligen kan krävas. Om upphovsmannens bidrag till verket, eller upphovsmannens bidrag i förhållande till ett annat verk där verket ingår, inte är betydande, har upphovsmannen rätt till information enligt första stycket endast om upphovsmannen behöver informationen för att kunna framställa krav på ytterligare skälig ersättning enligt 29 § andra stycket. I sådana fall ska förvärvaren lämna informationen på begäran av upphovsmannen.

29 b § - Om förvärvaren inte har tillgång till information som ska lämnas enligt 29 a §, men informationen finns tillgänglig hos någon som med förvärvarens tillstånd utnyttjar verket, har upphovsmannen rätt att på begäran få informationen från denne. Förvärvaren ska informera upphovsmannen om identiteten på den som utnyttjar verket.

29 c § - Information som har lämnats enligt 29 a eller 29 b § ska upphovsmannen vid tillämpning av lagen (2018:558) om företagshemligheter anses ha fått del av i förtroende i samband med en affärsförbindelse, om den som har lämnat informationen har angett att den utgör en företagshemlighet.

Other Information

For any questions, please feel free to reach out to any of the Bird & Bird contacts.