Nye regler for reelle ejere

05-2019

Skærpede regler for reelle ejere træder i kraft næste år. I yderste konsekvens kan mangelfulde registreringer medføre tvangsopløsning af selskaber.

Den 2. maj 2019 vedtog Folketinget en ændringslov til en række love, heriblandt selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde. Mere specifikt omhandler det virksomheders, selskabers og fondes pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere.

Pligten til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om kapitalselskabers reelle ejere gælder stadig, men pligten er nu blevet yderligere skærpet. Pligten gælder dog kun, såfremt kapitalselskabet har anmodet om de pågældende oplysninger.

Ændringsloven træder i kraft den 10. januar 2020.

> Læs hele den nye ændringslov.

Ny oplysningspligt for ejere

Som følge af lovens vedtagelse indføres der, for enhver der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer et kapitalselskab, pligt til efter anmodning at give de nødvendige oplysninger om ejerforhold til kapitalselskabet (grundlæggende identifikationsoplysninger, samt ændringer heri). Desuden skal kapitalselskabet, efter anmodning, give oplysninger om ejerforhold til personer, der i medfør af hvidvaskningsloven er pålagt at udføre kundekendskabsprocedurer. Denne pligt indføres som ny bestemmelse i selskabslovens § 58 c.

For kapitalselskaber gælder pligten ikke kun oplysninger om kapitalselskabets reelle ejere, men også oplysninger om kapitalselskabets ejer- og kontrolstruktur.

Ajourføringspligt og pligt til at fremlægge oplysninger på generalforsamlingen

På nuværende tidspunkt gælder der en pligt til mindst én gang årligt og som minimum på den årlige generalforsamling at sikre, at de registrerede oplysninger om de reelle ejere er korrekte og ajourførte. Denne pligt gælder fortsat, men pligten er nu blevet tydeliggjort i selskabsloven. Samtidig er der indført en pligt til, at kapitalselskabet på den årlige generalforsamling skal fremlægge resultatet af den årlige undersøgelse om, hvorvidt der er sket ændringer i de registrerede oplysninger.

Kapitalselskaber med en stor og skiftende ejerkreds kan dog være forpligtet til at foretage hyppigere undersøgelser og ajourføringer end blot én gang årligt.

Mangelfuld registrering kan medføre tvangsopløsning

Fremover kan et kapitalselskabs manglende eller fejlagtige registrering af reelle ejere føre til, at kapitalselskabet bliver taget under tvangsopløsning i de tilfælde, hvor:

  • registreringen af de reelle ejere er mangelfuld.
  • selskabet ikke har opbevaret dokumentation om de reelle ejere, eller hvis dokumentationen har været opbevaret mangelfuld.

Såfremt et selskab ikke reagerer på Erhvervsstyrelsens henvendelse om berigtigelse af de registrerede oplysninger, kan selskabet som sidste udvej blive sendt til tvangsopløsning.