Atea A/S anses for self-cleanet af SKI og Moderniseringsstyrelsen

 Cecilie Hald, Daniel Lassen

09-2018

Moderniseringsstyrelsen og SKI har vurderet, at Atea A/S på nuværende tidspunkt har påvist en tilstrækkelig pålidelighed til at kunne anses for self-cleanet i henhold til udbuds-lovens regler. Dette kan dog ikke anses som en blankocheck for andre ordregivende myndigheder, der tillige skal gennemføre vurderingen. Derudover skal Atea A/S i fire år fra domsfældelsen påvise, at virksomheden fortsat lever op til betingelserne for at anses som self-cleanet.

Baggrund for sagen

Atea A/S blev ved retten i Glostrup den 27. juni 2018 dømt for bestikkelse af ansatte i Region Sjælland. Bestikkelse er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, hvorfor det udbudsretlige udgangspunkt er, at Atea A/S skal udelukkes fra at deltage i udbud.

Der er dog i udbudslovens § 138 en mulighed for, at ansøgere og tilbudsgivere, som ellers som udgangspunkt skal/kan udelukkes, skal have mulighed for at undgå udelukkelsen ved at dokumentere, at virksomheden er pålidelig, selvom der er truffet dom eller bødeforlæg for straffelovsovertrædelser mod virksomheden. I daglig tale kaldes denne mulighed for "self-cleaning".

En virksomhed anses for self-cleanet, hvis denne kan påvise, at virksomheden har gennem-ført passende foranstaltninger, herunder konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger for at forebygge yderligere straffelovsovertrædelser eller ved at have ydet erstatning for tab afledt af virksomhedens handlinger.

Udbudsloven tilskriver, at en ordregiver ikke kan udelukke en tilbudsgiver for overtrædelse af både de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde (udbudslovens §§ 135-137), før ordregiver har meddelt den pågældende virksomhed, at denne er omfattet af en udelukkelses-grund, og har givet en passende frist til at virksomheden kan fremskaffe tilstrækkelig dokumentation for virksomhedens pålidelighed.

Det var på baggrund af ovenstående regler, at Moderniseringsstyrelsen og SKI, som drifter de fællesoffentlige rammeaftaler, anmodede Atea A/S om at påvise tilstrækkelig dokumenta-tion for Atea A/S' pålidelighed.

Spørgsmålet var herefter om Atea A/S kunne anses at have gennemført passende foranstalt-ninger for at forebygge yderligere overtrædelser af straffeloven, samt hvorvidt Atea A/S i fornødent omfang har ydet erstatning eller har påtaget sig at yde erstatning for eventuelle tab afledt af virksomhedens handlinger i strid med udbudslovens udelukkelsesgrunde.

Moderniseringsstyrelsen og SKI har netop offentliggjort deres vurdering, hvorefter Atea A/S har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at virksomheden anses som pålidelig, og der er derfor ikke grundlag for at udelukke Atea A/S fra at deltage i fremtidige udbud på nuværende tidspunkt.

Hvad betyder Moderniseringsstyrelsens og SKIs vurdering?

Det er forventningen, at vurderingen af Atea A/S' self-cleaning vil blive retningsgivende for øvrige offentlige ordregivere, og at Atea A/S vil have mulighed for at deltage i udbud og levere under de fællesoffentlige rammeaftaler, som Atea A/S er leverandør på.

Ordregivende myndigheder skal dog være opmærksomme på, at udbudslovens § 138 tilsiger, at vurderingen af self-cleaning påhviler den enkelte ordregiver og skal baseres på en konkret vurdering i hvert enkelt udbud. Det betyder konkret, at der i alle udbud, gennemført i den 4-årige periode som Atea A/S som udgangspunkt er udelukket fra udbud, skal tages stilling til, hvorvidt Atea A/S i tilstrækkeligt omfang har self-cleanet.

Det er således den enkelte ordregiver i det konkrete udbud, der skal vurdere og træffe beslutning om, hvorvidt Atea A/S skal udelukkes, eller om Atea A/S kan anses for self-cleanet. Vurderingen fra Moderniseringsstyrelsen og SKI kan anvendes til inspiration samt bistå med at skabe en struktur og et grundlag for vurderingen. Den må dog ikke anvendes ukritisk og ordregivende myndigheder skal desuden være opmærksomme på, at der er indleveret tilsvarende dokumentation som i vurderingen fra Moderniseringsstyrelsen og SKI.

I forbindelse med den enkelte ordregivers konkrete vurdering ved hvert enkelt udbud, bør ordregiver vurdere den udelukkede virksomheds passende foranstaltninger.

Dette skal vurderes i lyset af forseelsens grovhed samt i relation til den pågældende kontraktgenstand, altså om ydelsen er af en art som ikke vil have været påvirket af virksomhedens overtrædelse af den/de pågældende udelukkelsesgrunde. Moderniseringsstyrelsen og SKI's vurdering kan således ikke tjene som en generel vurdering foretaget på baggrund af alle offentlige ordregivende myndigheder.

> Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, gode råd og invitationer til events