Ny vejledning om Fondsbestyrelsens redegørelse for god fondsledelse

12-2017

Erhvervsstyrelsen udsendte den 20. december 2017 en ny vejledning om bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse. Få et overblik over reglerne for redegørelse, offentliggørelse, revisors rolle samt de mulige konsekvenser af manglende overholdelse.

Redegørelse

Det følger af § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde, at bestyrelsen skal redegøre for, hvorledes bestyrelsen forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede Anbefalinger for god Fondsledelse. Bestyrelsen skal forholde sig til hver enkelt anbefaling under anvendelse af ”følg eller forklar”-princippet angående situationen i det pågældende regnskabsår. Den erhvervsdrivende fond kan vælge at anvende et af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdet skema som grundlag for rapporteringen.

> Skema til rapportering af god fondsledelse

Afrapporteringen skal oplyse hvorvidt fonden følger eller fraviger de enkelte anbefalinger.

Såfremt fonden følger en anbefaling, er det tilstrækkeligt at oplyse det, mens bestyrelsen ved fravigelser, skal redegøre for hvorfor man har valgt at indrette sig anderledes og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig. Det er her vigtigt, at bestyrelsen sikrer sig, at forklaringen af fravigelsen indeholder en klar og konkret begrundelse.

Som led heri, er det relevant at understrege, at manglende efterlevelse af en anbefaling ikke er et regelbrud, da bestyrelsen i fonden selv kan vælge, i hvilket omfang det ønskes at efterleve anbefalingerne.

Offentliggørelse

Det følger af årsregnskabslovens § 77a, at fondene skal medtage bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse i årsrapporten. Redegørelsen kan placeres i årsrapportens ledelsesberetning, i noterne i årsrapporten eller på fondens hjemmeside med en præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen eller noterne. Såfremt offentliggørelsen sker på fondens hjemmeside skal URL-adressen oplyses. Derudover må redegørelsen være tilgængelig på fondens hjemmesiden i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den anførte URL-adresse.

Revisors underretningspligt

Bestyrelsen overtræder lov om erhvervsdrivende fonde og årsregnskabsloven, og kan således ifalde ledelsesansvar, såfremt bestyrelsen ikke medtager redegørelse eller link dertil i årsrapporten, jf. Årsregnskabslovens § 164, stk. 1.

Af lov om erhvervsdrivende fonde § 74, stk. 2, 3. pkt. fremgår, at fondens revisor altid straks skal give meddelelse til fondsmyndigheden om overtrædelse af lovgivningen om regnskabsaflæggelse.

Revisors underretningspligt varierer dog alt efter, om der er tale om manglende redegørelse, om redegørelsen er placeret i noterne eller i ledelsesberetningen eller om redegørelsen ligger på fondens hjemmeside.

i. Ved manglende redegørelse skal revisor straks underrette fondsmyndigheden herom, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 74, stk. 2, 3.pkt samt oplyse om, at såfremt bestyrelsen ikke medtager redegørelse og link dertil i årsrapporten kan bestyrelse ifalde ledelsesansvar, jf. årsregnskabslovens § 164, stk. 1.

ii. Ved redegørelsens placering i noterne til regnskabet omfattes oplysningerne af revisors revision. Såfremt redegørelsen er placeret i ledelsesberetningen skal revisor foretage et ”konsistenstjek”, som opfylder de opstillede krav herfor i § 5, stk. 7 i bekendtgørelse nr. 735 om godkendte revisorers erklæringer af 17/06/2016, og derefter afgive en udtalelse om, hvorvidt der er overensstemmelse mellem ledelsesberetning og års- og koncernregnskab.

iii. Hvis redegørelsen er placeret på fondens hjemmeside har revisor særlige pligter i forbindelse med offentliggørelsen. Revisor skal påse, at ledelsesberetning eller noterne indeholder oplysningen om, at redegørelsen er offentliggjort på fondens hjemmeside, jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 558 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven af 1/06/2016. Efter samme bekendtgørelses § 7 skal revisor endvidere påse, at den lovpligtige redegørelse er korrekt betegnet som ”Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77a” samt i øvrigt opfylder bestemmelsens opstillede krav.

Sanktionering

Efter § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde kan fondsmyndigheden påbyde bestyrelsen at redegøre for, hvorledes den forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger efter ”følg eller forklar”-princippet, hvis det konstateres, at en fonds bestyrelse hverken forholder sig til anbefalingerne eller begrunder afvigelser.

Under skærpende omstændigheder kan disse oplysninger indgå i en konkret vurdering af, hvorvidt der bør iværksættes en granskning af forholdene i fonden, jf. § 25, stk. 1 i lov om erhvervsdrivende fonde. Undlader bestyrelsen flere gange at forholde sig til anbefalingerne, uanset at den har modtaget påbud herom, kan forholdet indgå i fondsmyndighedens vurdering af, om der konkret kan være anledning til at afsætte bestyrelsesmedlemmer efter § 45 i lov om erhvervsdrivende fonde.

> Læs hele Erhvervsstyrelsens vejledning