Ny EU-dom: E-bøger sidestilles med papirbøger

12-2016

EU-domstolen har den 10. november afsagt dom i en sag vedr. udlån af e-bøger på offentlige biblioteker.

Dommen udspringer af en national sag mellem den hollandske sammenslutning af offentlige biblioteker (VOB) og den hollandske myndighed for udlånsret (Stichting Leenrecht), da der var opstået en tvist vedrørende retten til offentligt udlån. Bibliotekerne udlånte bøger i papirformat og betalte et fast beløb til Stichting, som er det organ, der af det hollandske Justitsministerium har fået til opgave at inkassere vederlag for udlån. Stichting fordeler herefter vederlagene til rettighedshaverne på grundlag af en fordelingsordning. Ifølge den hollandske lovgivning bliver vederlaget for udlån fastsat af Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL).

Tidligere har det været drøftet internt i StOL, om digitalt udlån af en e-bog var omfattet af undtagelsen vedr. bibliotekslån i den hollandske ophavsretslov – altså om "udlån" også omfattede udlån af digitalt materiale. Efter interne drøftelser besvarede StOL i 2010 dette spørgsmål benægtende. Resultatet blev yderligere understøttet af en rapport udarbejdet af fakultetet for retsinformatik i Amsterdam i samarbejde med et større konsulenthus.

Da man gerne ville muliggøre lån af e-bøger, fremsatte da den hollandske regering derfor et lovforslag, som skulle muliggøre digitalt fjernlån af e-bøger.

VOB mente imidlertid ikke, en ny lov var nødvendig, fordi den eksisterende undtagelse for offentligt udlån, ifølge VOB, allerede omfattede udlån af digitalt indhold. VOB nedlagde derfor søgsmål med påstand om, at dette skulle anerkendes af StOL.

De præjudicielle spørgsmål

Retten i første instans i Haag besluttede, at spørge EU-domstolen, hvordan "udlån" skulle forstås ifølge EU-retten.

EU-domstolen kom frem til, at begrebet ''udlån'' også omfattede udlån af en bog i digital form, når udlånet var foretaget på den måde, at et eksemplar var placeret på et offentligt biblioteks server, hvorefter det kunne downloades som et enkelt eksemplar af brugeren i en bestemt udlånsperiode. Efter udlånsperioden udløb må brugeren ikke længere have adgang til e-bogen.

Konklusionen blev altså, at e-bøger skal sidestilles med almindelig papirbøger, såfremt disse udlånes på et offentligt bibliotek og låneprocessen i øvrigt har samme karakteristika som udlån af papirbøger.

Bird & Bird bemærker

Afgørelsen vil sikre en større smidighed ved moderniseringen og digitaliseringen af offentlige biblioteker, som i højere grad gør brug af mulighederne for at tilbyde digitalt indhold.

Dommen nævner imidlertid intet om de tekniske foranstaltninger, som skal sikre, at låneprocessen har samme karakteristika som udlån af fysisk materiale. Det bliver i denne henseende bl.a. interessant at se, hvordan bibliotekerne i praksis vil sikre, at der ikke disponeres uberettiget over det lånte materiale i udlånsperioden, såsom fx kopiering og videreoverdragelse.