Bird & Bird har bistået Sony Music Publishing Scandinavia i en principiel sag ved Højesteret

Bird & Bird har bistået Sony Music Publishing Scandinavia AB i en retssag, som medlemmerne af det danske band "Michael Learns to Rock" havde anlagt mod Sony Music Publishing Scandinavia’s danske datterselskab EMI Music Publishing Denmark (nu SONY Music Publishing (Denmark) A/S).

Sagen omhandler anvendelsen af forskellige centrale ophavsretlige og aftaleretlige fortolkningsprincipper i pådømmelsen af om overdragelsen af rettigheder i to forlagsaftaler indgået mellem bandets medlemmer og EMI Music Publishing Denmark i 1993 må anses for at omfatte de såkaldte "store rettigheder" (rettighederne til at anvende kompositioner i musikdramatiske opførelser). Tvister om, hvorvidt sådanne rettigheder kan anses for at være overdraget som en del af den brede overdragelse af rettigheder, der typisk ses i navnlig gamle forlagsaftaler, uden at de er udtrykkeligt omtalt, har ikke tidligere været prøvet i en dansk retssag. Sagen har derfor haft hele den danske musikbranches opmærksomhed.

Bandets medlemmer søgte fastslået via den anlagte retssag, at rettighederne til at anvende kompositioner i musikdramatiske opførelser ikke var omfattet af forlagsaftalerne, og at det i konsekvens heraf kunne disponere over sådanne rettigheder uden samtykke fra, og uden deling af royalties med EMI Music Publishing Denmark - deres musikforlag og erhververen af rettighederne til deres kompositioner, i henhold til de to forlagsaftaler.

Sagens hovedspørgsmål var således, om forlagsaftalerne kunne anses for at omfatte overdragelse af rettigheder til at anvende bandets medlemmers kompositioner i musikdramatiske opførelser (musicals mv.), på trods af, at denne anvendelsesmulighed ikke var udtrykkeligt nævnt i aftalerne. For det tilfælde, at retten, ud fra en fortolkning af aftalerne, måtte finde, at disses overdragelsesbestemmelser inkluderede rettighederne til at anvende bandets kompositioner i musikdramatiske opførelser gjorde Michael Learns to Rock endvidere gældende at denne del af aftalerne skulle tilsidesættes som urimelig i medfør af aftalelovens § 36.

Københavns Byret frifandt den 6. november 2019 EMI Music Publishing Denmark for de af medlemmerne af Michael Learns to Rock nedlagte påstande, hvorefter bandet ankede afgørelsen til landsretten, som stadfæstede byrettens afgørelse den 2. oktober 2020.

Medlemmerne af Michael Learns to Rock indsendte herefter en ansøgning om tredjeinstansbevilling til Procesbevillingsnævnet, der indrømmede en sådan. Bandet indbragte følgelig sagen for Højesteret. En tredje part - Musikforlæggerne i Danmark, anmodede Højesteret om tilladelse til at indtræde som biintervenient i sagen til støtte for EMI Music Publishing Denmark's standpunkt. Højesteret imødekom Musikforlæggernes anmodning.

Der blev den 11. maj 2022, afsagt dom i sagen, hvori EMI Music Publishing Denmark, som i byretten og landsretten, fik fuldt medhold.

Højesteret lagde i dommens præmisser navnlig vægt på, at forlagsaftalerne efter deres ordlyd indebar en fuldstændig overdragelse af alle rettigheder til forretningsmæssig udnyttelse af de omhandlede kompositioner, at der i forlagsaftalerne er taget hensyn til ophavsmandens ideelle interesser, at forlagsaftalernes bestemmelser om fuldstændig overdragelse af alle rettigheder efter det oplyste ikke var usædvanlige i branchen i 1993, og at muligheden for at anvende allerede eksisterende kompositioner i musikdramatiske opførelser ikke var ukendt på aftaletidspunktet.

Nyheder & transaktioner

Se mere

News

Bird & Bird udvider sit domicil i København og gør plads til yderligere vækst

jul 11 2024

Læs mere

News

Bird & Bird tilføjer Leya til sin GenAI-værktøjskasse

jul 02 2024

Læs mere

Deal

Bird & Bird rådgiver Novo Nordisk Fonden og Danish Centre for AI Innovation, som skal huse en af verdens mest avancerede AI-supercomputere

apr 15 2024

Læs mere

News

Bird & Bird helt i top inden for Information Technology

mar 27 2024

Læs mere

News

Der er nu åbent for ansøgninger til den anden kohorte af European Blockchain Sandbox

jan 29 2024

Læs mere

Deal

Bird & Bird bistår ejerne af PLEASE WAIT to be SEATED A/S i forbindelse med transaktionen med Eva Solo A/S

dec 22 2023

Læs mere