Vedtagelse af lov om ændring af udlændingeloven, der skal styrke den internationale rekruttering

Folketinget har den 23. marts 2023 vedtaget ændringer til udlændingeloven, der skal gøre det lettere (og billigere) for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Loven træder i kraft den 1. april 2023.

Vores tidligere nyhed om lovforslaget kan læses her.

1. Supplerende beløbsordning

Med vedtagelsen indføres en ny supplerende beløbsordning, hvorefter der efter ansøgning kan meddeles opholdstilladelse, hvis udlændingen har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for et fagområde, hvor ansættelsen indebærer en årlig aflønning på mindst 375.000 kr. Efter den eksisterende beløbsordning skal en arbejdstager have en årlig løn på minimum 465.000 kr. (2023-niveau). Denne beløbsordning vil fortsat være gældende. 

Derudover er det en betingelse, at de forudgående tre måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed på ansøgningstidspunktet i gennemsnit ikke har oversteget et af udlændinge- og integrationsministeren fastsat niveau[1], og at virksomheden erklærer, at stillingen på ansøgningstidspunktet har været slået op på Jobnet og EURES-portalen i minimum to uger. Endelig er det fortsat en betingelse for at opnå opholdstilladelse, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlig iht. danske markedsstandarder.

2. Udvidelse af fast-track ordningen

For at give flere virksomheder adgang til fast track-ordningen, som giver mulighed for at ansætte arbejdskraft fra tredjelande hurtigt og fleksibelt, indeholder loven endvidere udvidelse af fast track-ordningen, således, at det nu kun kræver mindst 10 fuldtidsansatte medarbejdere i Danmark at blive omfattet af ordningen. Det er antallet af fuldansatte på tidspunktet, hvor virksomheden indgiver ansøgning om certificering, der er afgørende for, om en virksomhed har 10 fuldtidsansatte.

Det er - efter et vedtaget ændringsforslag -nu også blevet vedtaget, at virksomheder, som allerede er certificeret, når loven træder i kraft, den 1. april 2023 vil være omfattet af den lempeligere betingelse om 10 fuldtidsansatte. En virksomhed, der er certificeret før den 1. april 2023, men som den 1. april 2023 eller senere ikke længere opfylder betingelsen om 20 fuldtidsansatte vil derfor ikke få inddraget sin certificering, hvis betingelsen om minimum 10 fuldtidsansatte på dette tidspunkt er opfyldt.

Der skal fortsat være tale om fastansatte medarbejdere, og vikarer som er hyret ind af virksomheden, tæller dermed ikke med ved opgørelsen af antal medarbejdere.

3. Bedre mulighed for arbejde efter endt uddannelse

Det er tillige vedtaget, at udlændinge, der afslutter en dansk bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse kan meddeles et automatisk jobsøgningsophold på tre år, der skal give adgang til arbejde tre år efter endt uddannelse.

4. Udvidelse af positivlisten

Med vedtagelsen udvides positivlisten for personer med en videregående uddannelse med flere stillingsbetegnelser og gøres mere forudsigelig. Dette sker ved, at de fagligt afgrænsede a-kasser nu har mulighed for at indføre supplerende stillingsbetegnelser til positivlisten gældende for hele landet inden for den enkelte a-kasses faglige område, og at de regionale arbejdsmarkedsråd har mulighed for at indføre supplerende stillingsbetegnelser på listen for deres respektive regionale områder, ligesom stillinger på positivlisten fremover tidligst skal kunne udgå af listen efter to år.

5. Udvidelse af Start-up Denmark-ordningen

Endelig indebærer vedtagelsen en udvidelse af Startup Denmark-ordningen, så en udenlandsk virksomhedsejer, der ønsker at åbne en filial i Danmark af en eksisterende virksomhed, får adgang til at søge opholdstilladelse efter Startup Denmark, samt at udlændinge, der allerede har stiftet en selvstændig succesfuld virksomhed i Danmark (f.eks. mens udlændingen havde et andet opholdsgrundlag) har mulighed for at søge om opholdstilladelse gennem Startup Denmark-ordningen til at drive virksomheden.

Seneste nyheder

Vis mere
Ordregiver udbud

Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning

jun 11 2024

Læs mere
AI forordningen og compliance

AI-forordningen og compliance – hvem skal gøre hvad, og hvornår?

jun 10 2024

Læs mere
Nye krav om registrering

Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark

jun 04 2024

Læs mere