Logningssagen: Landsretten opretholder Logningsbekendtgørelsen med henvisning til de begrænsninger, som EU-rettens forrang opstiller

Østre Landsret har i dag afsagt en principiel dom i den såkaldte Logningssag. Dommen indeholder ikke en materiel stillingtagen til sagens to hovedspørgsmål; (i) om Logningsbekendtgørelsen overholder grundlæggende rettigheder til bl.a. privatliv, og (ii) om Justitsministeriet har ageret tids nok med henblik på at bringe de danske regler i overensstemmelse med EU-Domstolens praksis.

 

Østre Landsret bemærkede, at parterne var enige i, at bekendtgørelsen indeholdt elementer, der var uforenelige med EU-retten, men dog uenige om omfanget heraf. Domstolen behandlede dog aldrig spørgsmålet med henvisning til princippet om EU-rettens forrang. Rettens vurdering var i den forbindelse, at EU-rettens forrang ikke i en dansk kontekst kan udstrækkes til at kende national lovgivning ugyldig.

Derudover afviste Østre Landsret ex officio at tage stilling til sagens påstand 2. Påstand 2 omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt Justitsministeriet havde ageret ”hurtigst muligt” med henblik på at ændre de danske logningsregler i kølvandet på den klare praksis fra EU-Domstolen.

Dette begrundede landsretten med, at en domskonklusion svarende til påstanden ikke i sig selv ville have betydning for parternes retsstilling.

Sagen blev ført af Julie Bak-Larsen og Neda Marica for Foreningen Imod Ulovlig Logning.

Bird & Bird analyserer nu dommen nærmere, og følger op med en uddybende artikel om sagen.

 

Seneste nyheder