COVID-19: Lovforslag om whistleblowerordning i relation til kompensationsordninger

Regeringen har den 26. maj 2020 fremsat et lovforslag om etablering af en whistleblowerordning for de erhvervsrettede COVID-19-kompensationsordninger, som administreres af Erhvervsstyrelsen, og indførelse af særlig tavshedspligt.

 

Whistleblowerordningen

Ifølge fremsættelsen af lovforslaget er formålet hermed for det første at etablere en whistleblowerordning, der skal forebygge og afdække svindel med Erhvervsstyrelsens fem kompensationsordninger, der er oprettet som følge af COVID-19-krisen.

For det andet skal det med lovforslaget sikres, at det er muligt for Hvidvasksekretariatet, der hører under Ankeklagemyndigheden at sende underretninger om mulig svindel med de fem kompensationsordninger til Erhvervsstyrelsen, uden at den person eller virksomhed, underretningen vedrører, kan få kendskab til, hvem der har indberettet vedkommende.

Ordningen omfatter alene oplysninger af betydning for Erhvervsstyrelsens efterprøvelse af kompensationsgrundlaget. Erhvervsstyrelsen kan afvise anmeldelser, som ikke er omfattet af ordningen og er ikke forpligtet til at videresende disse til anden myndighed.

Etableringen af en whistleblowerordning i Erhvervsstyrelsen skal således tilskynde flere personer til at afgive relevante oplysninger, som kan medvirke til at dæmme op for fejl, misbrug og svindel med de fem kompensationsordninger, der er etableret i Erhvervsstyrelsen som følge af COVID-19.

Særligt skal det bemærkes, at Erhvervsstyrelsen kan undlade at foretage partshøring af en fysisk eller en juridisk person om modtagelse af en henvendelse om vedkommende gennem whistleblowerordningen, herunder hvis hensyn til effektiv kontrol og retshåndhævelse taler imod en sådan høring.

Særlig tavshedspligt for ansatte i Erhvervsstyrelsen

Med lovforslaget pålægges ansatte i Erhvervsstyrelsen ydermere en eksplicit tavshedspligt for så vidt angår oplysninger, der modtages fra Hvidvasksekretariatet. Erhvervsstyrelsen finder det således hensigtsmæssigt at etablere tavshedspligten med det formål at beskytte de bankansatte og andre, som indberetter til Hvidvasksekretariatet, mod potentielle repressalier fra den, de har indberettet.

Dermed skal det sikres, at fortrolige oplysninger, som Hvidvasksekretariatet ligger inde med, og som er relevante i kontroløjemed, kan videregives til Erhvervsstyrelsen med henblik på udøvelse af styrelsens kontrol af udbetalinger fra COVID-19-kompensationsordningerne, uden at den indberettede virksomhed eller person kan få kendskab til, hvem der har underrettet myndighederne.

Hvad nu?
Lovforslaget er 1. behandlet og forventes vedtaget den 4. juni 2020.

Seneste nyheder