Przejrzyste warunki zatrudnienia i work-life balance

W środę 8 lutego 2023 r. Sejm uchwalił ustawę wdrażającą w Polsce dwie unijne dyrektywy mające na celu wprowadzenie bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia oraz zachowania przez pracowników tzw. work-life balance.

Zmiany przepisów mają pomóc w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym m.in. poprzez wprowadzenie nowych czy rozszerzenie już istniejących uprawnień dla pracowników-rodziców. Pracodawcy powinni przygotować się na wejście w życie nowych zasad oraz dostosować w niezbędnym zakresie wewnętrzne procedury i dokumenty.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

Uprawnienia rodzicielskie i rodzinne:

 • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego do 41 tygodni i wprowadzenie możliwości jednoczesnego korzystania z niego przez pracowników rodziców. Dodatkowo każde z rodziców będzie mieć prawo do części urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 9 tygodni, której nie można przenieść na drugiego rodzica. Wprowadzony zostanie 70 % zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców.
 • Dodatkowy urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w razie konieczności osobistego zapewnienia opieki lub wsparcia członkowi rodziny (dzieciom, małżonkowi, rodzicom) albo innej osobie, z którą pracownik mieszka i która wymaga jego wsparcia z ważnych przyczyn medycznych.
 • Wydłużenie okresu (z 4 do 8 lat – wiek dziecka) względnego zakazu w jakim nie można pracownika wychowującego dziecko zatrudniać w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych czy delegować poza jego stałe miejsce pracy.
 • Zwolnienie od pracy do 2 dni lub 16 godzin z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. Pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia za ten czas.
 • Elastyczna organizacja czasu pracy. Pracownik wychowujący dziecko do 8 roku życia może wnioskować o zastosowanie wobec niego elastycznej organizacji pracy, np. indywidualny rozkład czasu pracy, pracę w systemie ruchomego, przerywanego, skróconego lub weekendowego czasu pracy albo obniżenie wymiaru pracy.

Warunki i czas pracy:

 • Pracownicy zatrudnieni co najmniej 6 miesięcy u danego Pracodawcy będą mogli raz w roku zawnioskować o zmianę umowy na umowę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i przejrzyste warunki pracy. Pracodawca ma miesiąc na odpowiedź, w przypadku odmowy konieczne będzie jej uzasadnienie.
 • Wskazanie przyczyn wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.
 • Poinformowanie na piśmie reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony.
 • Dodatkowe, co najmniej 15 minutowe, dwie przerwy w pracy uzależnione od dobowego wymiaru pracy. Druga, jeżeli wymiar pracy jest dłuższy niż 9h, i trzecia, jeżeli jest dłuższy niż 16h.
 • Pracodawcy nie będą mogli ograniczać pracownikom możliwości równoległej pracy u innego pracodawcy, z zastrzeżeniem zakazu konkurencji w okresie zatrudnienia.
 • Pracownicy będą mieli prawo do odpłatnego, wliczanego do czasu pracy szkolenia, które jest niezbędne do pracy określonego rodzaju lub na danym stanowisku.

Najnowsze

Więcej

Nowe reguły zatrudniania młodocianych

wrz 21 2023

Więcej

Ile jest twórczości w fotografii HDR?

wrz 13 2023

Więcej

Odstąpienie od umowy na odległość będzie jeszcze łatwiejsze - planowane dalsze zmiany w ochronie konsumentów

lip 18 2023

Więcej

Powiązane obszary doradztwa