Tarcza Antykryzysowa 4.0 - Projektowane ograniczenia niektórych inwestycji zagranicznych w polskie spółki

Polski rząd przyjął niedawno projekt ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0 (Ustawa), której celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Ustawa zawiera przepisy wprowadzające m.in. ograniczenia niektórych inwestycji zagranicznych w polskie spółki i jako taka wpisuje się w trendy prezentowane przez Komisję Europejską i inne państwa członkowskie.

Ograniczenia wprowadzone Ustawą mają obowiązywać przez 24 miesiące od daty jej wejścia w życie. Oczekuje się, że polski parlament rozpocznie prace nad Ustawą 27 maja 2020 r. Poniżej przedstawiamy krótką informację dotyczącą planowanych ograniczeń.

Których inwestorów dotyczą ograniczenia?

Ustawa wprowadzi ograniczenia w stosunku do inwestycji dokonywanych przez inwestorów spoza UE / EOG.

Jakie inwestycje będą podlegały planowanym ograniczeniom?

Ustawa wprowadza szeroki katalog inwestycji podlegających ograniczeniom, wśród nich m.in.:

 • nabycie udziałów/akcji powodujące przekroczenie poziomu 20% lub 40% udziałów/akcji lub głosów w ogólnej liczbie udziałów/akcji lub głosów w danej spółce
 • nabycie udziałów w zysku danej spółki przekraczających poziom 20% lub 40% udziału w całkowitych zyskach takiej spółki
 • uzyskanie pozycji dominującej w stosunku do spółki poprzez:
  • nabycie jej udziałów/akcji prowadzące do przekroczenia poziomu 50% udziałów/akcji w ogólnej liczbie udziałów/akcji w tej spółce
  • zawarcie umowy dotyczącej zarządzania taką spółką lub przekazywania jej zysków
 • ograniczenia obejmują inwestycje zarówno bezpośrednie jak i pośrednie

Jakie spółki będą chronione?

Ustawa wprowadza szeroki katalog spółek, które będą podlegały ochronie - pod warunkiem, że ich roczny obrót w każdym z ostatnich dwóch lat przekroczy 10 mln EUR. Ochrona dotyczyć będzie między innymi:

 • spółek publicznych
 • spółek posiadających infrastrukturę krytyczną (strategiczną)
 • spółek opracowujących kluczowe oprogramowanie IT, takie jak oprogramowanie dla elektrowni, instalacji zaopatrzenia w wodę, komunikacji, płatności, szpitali, transportu, zaopatrzenia w żywność itp.
 • spółek działających w sektorach strategicznych, takich jak wytwarzanie energii elektrycznej, produkcja paliw, chemikaliów, telekomunikacja, obronność, produkcja leków, żywności itp.

Jak wygląda procedura kontrolna?

Procedura kontrolna przewidziana w Ustawie wzorowana jest na obowiązującej procedurze dotyczącej kontroli koncentracji. Co do zasady, odpowiedni organ (Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) powinien zostać zawiadomiony przed dokonaniem inwestycji rodzącej obowiązki wynikające z Ustawy.

Procedura składa się z dwóch etapów:

 • postępowanie wstępne trwające do 30 dni, po którym organ może:
  • nie wnieść sprzeciwu wobec planowanej inwestycji, tym samym dopuszczając jej przeprowadzenie
  • wydać decyzję o wszczęciu właściwego postępowania kontrolnego
 • właściwe postępowanie kontrolne trwające do 120 dni, skutkujące pozytywną lub negatywną decyzją dotyczącą rozważanej inwestycji.

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania nowych ograniczeń?

Poza uznaniem danej inwestycji za nieważną, nieprzestrzeganie procedur przewidzianych w Ustawie może skutkować karami pieniężnymi w wysokości do 50 mln PLN lub karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do pięciu lat.

Najnowsze

Więcej

UOKiK opublikował nowe wytyczne dotyczące obniżek cen

maj 18 2023

Więcej

2023 rokiem zmian w prawie pracy

kwi 12 2023

Więcej

TSUE zadecyduje w sprawie Cheat Software'u

kwi 05 2023

Więcej