Nowe wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (IFD/IFR)

W związku z opublikowaniem przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) dokumentów konsultacyjnych dotyczących rozwiązań wynikających z Dyrektywy i Rozporządzenia na temat wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych (IFD/IFR), chcielibyśmy poinformować o planowanych zmianach w tym zakresie.

Opublikowane przez EBA dokumenty konsultacyjne przedstawiają projekty rozporządzeń oraz standardów technicznych, które skupiają się na trzech głównych zagadnieniach:

  1. Wymogi ostrożnościowe (tekst dokumentu konsultacyjnego)
  2. Wymogi dotyczące sprawozdawczości i ujawnień (tekst dokumentu konsultacyjnego)
  3. Wymogi w zakresie wynagrodzeń (tekst pierwszego oraz drugiego dokumentu konsultacyjnego dotyczącego wynagrodzeń)

Znaczenie dla domów maklerskich

Nowe wymogi skierowane są do istniejących oraz rozpoczynających działalność firm inwestycyjnych, z wyłączeniem instytucji kredytowych (banków), które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. W konsekwencji nowe wymogi ostrożnościowe znajdą zastosowanie przede wszystkim wobec domów maklerskich.

Pakiet regulacyjny IFD/IFR wprowadza podział na trzy klasy firm inwestycyjnych. Od zakwalifikowania do danej grupy zależeć będzie zakres wymogów ostrożnościowych do spełnienia:

  • Klasa 1 – w tej klasie wyróżnia się dwie kategorie największych firm inwestycyjnych:

    • firmy inwestycyjne o znaczeniu systemowym - będą zobowiązane do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako instytucja kredytowa oraz do spełniania wymogów ostrożnościowych wynikających z CRD/CRR tak jak do tej pory
    • firmy inwestycyjne, nie mające znaczenia systemowego, których działalność i wielkość stwarzają pewne ryzyko dla stabilności finansowej - w dalszym ciągu będą zobowiązane do spełniania wymogów ostrożnościowych przewidzianych w CRD/CRR, jednak bez obowiązku przeklasyfikowania do kategorii instytucji kredytowych i uzyskania stosownego zezwolenia
  • Klasa 2 - firmy inwestycyjne z klasy 2 będą zobowiązane do spełniania w pełni wymogów przewidzianych w IFD/IFR, w tym w odniesieniu do funduszy własnych, ryzyka koncentracji, płynności, sprawozdawczości i publicznego ujawniania informacji

  • Klasa 3 - dla firm inwestycyjnych z tej grupy przewidziane zostały nowe wymogi w zakresie funduszy własnych.

Przynależność do danej klasy zależna jest od rodzaju wykonywanej działalności, wielkości aktywów oraz od osiągnięcia przedstawionych w IFD/IFR progów ilościowych (tzw. współczynników K).

Jak się przygotować?

Wymogi IFD/IFR zaczną obowiązywać od 26 czerwca 2021 r. Od tego momentu domy maklerskie będą zobowiązane do bieżącego monitorowania wskaźników determinujących przynależność do danej Klasy, ich bieżącego raportowania do KNF oraz spełniania wymogów przewidzianych dla danej grupy.

Wyjątek stanowią jednak domy maklerskie, które na dzień 24 grudnia 2019 r. spełniały wymogi przewidziane dla firm inwestycyjnych z Klasy 1 o znaczeniu systemowym. Takie domy maklerskie są zobowiązane do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako instytucja kredytowa do 27 grudnia 2020 r.

Krokiem poprzedzającym wejście w życie przepisów IFD/IFR powinno być zatem zweryfikowanie przynależności do danej Klasy firm inwestycyjnych oraz dokonanie analizy wymogów wynikających z tej kwalifikacji.

Najnowsze

Więcej

Wzrost odpisu na zakładowy fundusz socjalny w 2024 roku – jak się przed tym bronić?

mar 14 2024

Więcej

Digital Services Act (Akt o Usługach Cyfrowych) już obowiązuje

mar 01 2024

Więcej

TSUE podpowie, kiedy mebel może być utworem

lut 26 2024

Więcej

Powiązane obszary doradztwa