Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla MŚP

W związku z zorganizowaną przez Polski Fundusz Rozwoju Tarczą Finansową, 29 kwietnia 2020 r. ruszył nabór wniosków na wsparcie finansowe przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorców w postaci subwencji.

W ramach „Tarczy Finansowej dla Małych i Średnich Firm” do dyspozycji na pomoc zostanie przekazana łącznie kwota 50 mld złotych. Przewidujemy, że pula 50 mld złotych przeznaczona na wsparcie MŚP wyczerpie się w ciągu miesiąca, zatem im szybciej zostanie złożony wniosek, tym lepiej.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje nt. warunków otrzymania subwencji, kwot subwencji oraz warunków umorzenia i przeznaczenia subwencji.

Warunki otrzymania subwencji

 • przedsiębiorca zatrudnia do 249 pracowników
 • roczny obrót do 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro
 • wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne
 • beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki
 • przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Kwota subwencji

 • 4% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 25 (włącznie) a 50 proc. przychodów ze sprzedaży
 • 6% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 50 (włącznie) a 75 proc. przychodów ze sprzedaży
 • 8% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły 75 proc. przychodów ze sprzedaży lub więcej.

Kwota subwencji dla MŚP może maksymalnie wynieść 3,5 mln PLN.

Warunki umorzenia

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach, przy czym:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Przeznaczenie subwencji

 • Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzeń Pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu
 • Przedterminowa spłata kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może być przeznaczone maksymalnie 25% kwoty Subwencji Finansowej.

Środki z Subwencji Finansowej nie mogą zostać przeznaczone na płatności do właściciela, ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem beneficjenta subwencji.

Najnowsze

Więcej

Nowe reguły zatrudniania młodocianych

wrz 21 2023

Więcej

Ile jest twórczości w fotografii HDR?

wrz 13 2023

Więcej

Odstąpienie od umowy na odległość będzie jeszcze łatwiejsze - planowane dalsze zmiany w ochronie konsumentów

lip 18 2023

Więcej