Kilpailulaki muuttuu – miten uudet liikevaihtorajat vaikuttavat yrityskauppoihin?

Hallitus on antanut 19.9.2022 esityksen (HE 172/2022vp) eduskunnalle kilpailulain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan Suomen yrityskauppavalvontasääntöjen ilmoitusvelvollisuuden liikevaihtorajojen laskemista. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on esityksen perusteella ilmoitettava sellaiset yrityskaupat, joissa a) osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää EUR 100 miljoonaa ja b) vähintään kahdelle osapuolelle erikseen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää EUR 10 miljoonaa.

Ilmoitusvelvollisuus tulisi esityksen perusteella perustumaan pelkästään Suomesta kertyneeseen liikevaihtoon ja nykyisin voimassa oleva maailmanlaajuista liikevaihtoa koskea ilmoitusraja poistuisi kokonaisuudessaan. Lisäksi nykyinen EUR 20 miljoonan vaatimus kotimaiselle liikevaihdolle puolittuisi esityksessä. Esityksessä on muun muassa katsottu, että nykyiset vaatimukset ovat niin korkeita, että ne rajaavat kokonaisia toimialoja pois yrityskauppavalvontasääntöjen soveltamisalasta ja toisaalta rajaavat sääntelyn ulkopuolelle paikallisia markkinoita. 

Uudet ilmoitusvelvollisuuden liikevaihtorajat tulevat lisäämään yrityskauppailmoitusten määrää Suomessa ja niiden seurauksena yhä useampi yrityskauppa tulee ilmoitettavaksi Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Tämä tulee lisäämään kustannuksia yritysjärjestelyissä ja myös viivästyttämään kauppojen toteuttamista sekä tietyissä tilanteissa mahdollisesti vähentämään pienempien yrityskauppojen lukumäärää. Toisaalta ulkomaalaisten toimijoiden yrityskaupat voivat jäädä uudistuksen myötä ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle, mikäli niille kertyy rajallisesti liikevaihtoa Suomesta. Nykyinen vaatimus maailmanlaajuisesta liikevaihdosta voi monessa tapauksessa täyttyä ulkomaalaisten toimijoiden kohdalla helpommin kuin vaatimus yhteenlasketusta EUR 100 miljoonan Suomesta kertyneestä liikevaihdosta.  

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei esityksen perusteella tule saamaan ehdottamaansa otto-oikeutta eli oikeuttaa ottaa käsittelyynsä kauppoja, jotka eivät täytä ilmoitusvelvollisuudelle asetettuja liikevaihtorajoja. Otto-oikeus olisi lisännyt tuntuvasti yrityskauppoihin liittyvää epävarmuutta, minkä johdosta sen poisjääminen esityksestä on positiivista. 

Uudet ilmoitusvelvollisuusrajat ovat esityksen perusteella tulossa voimaan vuoden 2023 alussa. Uudet rajat onkin suositeltavaa huomioida käynnissä olevissa järjestelyissä muun muassa niiden aikataulun osalta sekä tarvittaessa toteuttaa kaupat vuoden 2022 puolella.  

Esityksessä ehdotetaan muitakin muutoksia kilpailulakiin. Nämä koskevat sitoumuksia, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymälle määrätyn seuraamusmaksun perimistä sekä muutoksenhakua markkinaoikeuteen. Lisäksi ilmoitettavia yrityskauppoja koskevaa ilmoituskaavaa ollaan parhaillaan päivittämässä. Kaavan uudistamissa ollaan vähentämässä tietovaatimuksia sellaisissa yrityskaupoissa, joissa kaupan osapuolilla ei ole merkittäviä horisontaalisia päällekkäisyyksiä tai vertikaalisia yhteyksiä. 

 

Ajankohtaista

Lue lisää

Tekoälyn kouluttaminen ja tekijänoikeus: miten uusi tekijänoikeuslaki suhtautuu tekoälysovellusten kouluttamiseen tekijänoikeuksin suojatuilla teoksilla?

toukokuuta 08 2023

Lue lisää

Ulkomaisten sijoitusrahastojen verotus – Onko Suomen verotuskäytäntö viimeinkin linjassa pääomien vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa?

huhtikuuta 05 2023

Lue lisää

KHO selvensi oma-aloitteisen verotuksen sanktiomaksuja - tarkastelussa myöhästymismaksu

maaliskuuta 21 2023

Lue lisää