Du har søgt efter

111

 1. 10 December 2019
  Højesteret: Kompensation for provision på grund af ferie skal beregnes på grundlag af provisionen i det forudgående optjeningsår
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/hoejesteret-kompensation-for-provision-paa-grund-af-ferie

  En medarbejder, der gjorde krav på godtgørelse for manglende betaling af provision i forbindelse med afholdelse af ferie, fik ikke medhold i, at provisionen skulle beregnes på baggrund af de indgåede honorarer eller den ...

 2. 04 February 2019
  Regulering af beløbsgrænsen under "beløbsordningen" ved ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/regulering-af-beloebsgraensen-under-beloebsordningen-ved-ansoegning-om-arbejds-og-opholdstilladelse

  Minimumskravet til løn ved ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser under den såkaldte "beløbsordning" er med virkning fra 1. januar 2019 hævet til 426.985,06 kr. pr. år.

 3. 04 October 2019
  Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende? Vestre Landsret har truffet afgørelse vedrørende denne sondring
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/loenmodtager-eller-selvstaendig-erhvervsdrivende

  Medarbejder kunne ikke betragtes som lønmodtager i funktionærlovens forstand og havde derfor ikke krav på løn i en opsigelsesperiode, godtgørelse for manglende ansættelsesbevis eller feriepenge.

 4. 17 September 2019
  Ny afgørelse vedr. virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde og kriteriet en "betydelig del af arbejdsstyrken"
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/ny-afgoerelse-vedr-virksomhedsoverdragelseslovens-anvendelsesomraade

  Arbejdsretten statuerede i en ny afgørelse af 4. september 2019, at der ikke i den konkrete situation var tale om en virksomhedsoverdragelse, da overdragelsen ikke vedrørte en "betydelig del" af medarbejderne.

 5. 01 May 2019
  Intet brud på forskelsbehandlingsloven, da medarbejder i fleksjob blev afskediget ved folkepensionsalderen
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/intet-brud-paa-forskelsbehandlingsloven-da-medarbejder-i-fleksjob-blev-afskediget

  Højesteret vurderede, at det ikke – i den konkrete sag - kunne betragtes som forskelsbehandling at afskedige en medarbejder på grund af bortfald af hans fleksjobaftale, selvom baggrunden for bortfald af fleksjobaftalen ...

 6. 28 July 2019
  Det skal du vide om forberedelserne til ikrafttrædelsen af den nye ferielov
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/update-the-new-danish-holiday-act

  Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft, men allerede nu er forberedelserne til den nye lovs ikrafttræden påbegyndt.

 7. 27 June 2019
  Nyt direktiv sikrer øremærket barsel til mænd
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/nyt-direktiv-sikrer-oeremaerket-barsel-til-maend

  Europaparlamentet og Europarådet har godkendt den endelige lovtekst til et nyt direktiv, som blandt andet sikrer øremærket barsel til mænd.

 8. 05 November 2019
  Ny Højesteretsdom vedrørende modregningsadgang for manglende sygedagpengerefusion
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/ny-hoejesteretsdom-vedroerende-modregningsadgang-for-manglende-sygedagpengerefusion

  Ifølge Højesteret kunne arbejdsgiveren i den konkrete sag ikke modregne manglende sygedagpengerefusion i en sygemeldt medarbejders løn, idet medarbejderen ikke havde handlet ansvarspådragende (nok).

 9. 30 September 2019
  Aftale om forlænget opsigelsesvarsel ugyldig
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/funktionaer-havde-ikke-krav-paa-yderligere-2-maaneders-loen-i-opsigelsesperioden

  Selvom funktionærens opsigelsesvarsel var forlænget med to måneder, vurderede Vestre Landsret ved dom af 28. juni 2019, at en funktionær ikke kunne gøre krav yderligere 2 måneders løn i opsigelsesperioden. Dette ...

 10. 14 October 2019
  Forslag til whistleblower-direktiv vedtaget af EU-Parlamentet og afventer endelig godkendelse af Ministerrådet
  www.twobirds.com/da/news/articles/2019/denmark/forslag-til-whistleblowerdirektiv-vedtaget-af-eu-parlamentet

  I april 2019 vedtog Europa-Parlamentet et nyt whistleblower-direktiv, som – når endelig godkendt af Ministerrådet - vil indebære, at arbejdsgivere implementerer whistleblower-ordninger.

Vis resultater på engelsk