Ny Højesteretsdom vedr. fradrag af anden indtægt i den tabsafhængige del af minimalerstatningen ved en uberettiget bortvisning

 af Mia Boesen, Pia Skovgaard Hansen og Søren Narv Pedersen

12-2019

Sygedagpenge, som en funktionær modtog i hele opsigelsesperioden, kunne af Lønmodtagernes Garantifond fradrages i krav på erstatning ud over minimalerstatningen. Dommen[1] har også betydning for evt. modregning for en arbejdsgiver i en situation, hvor en medarbejder får medhold i, at en bortvisning var uberettiget.

Sagens omstændigheder:

Medarbejderen A blev den 4. marts 2014 uberettiget bortvist fra sin stilling som produktions‐ og serviceleder i en virksomhed, der efterfølgende gik konkurs. Han var omfattet af funktionærloven og havde et opsigelsesvarsel på fem måneder. Han modtog sygedagpenge i hele opsigelsesperioden.

Sagen angik, i hvilket omfang Lønmodtagernes Garantifond havde pligt til at dække As krav på erstatning efter funktionærlovens § 3, stk. 2 udover minimalerstatningsperioden på 3 måneder, som parterne var enige om, at A som minimum havde ret til.

Spørgsmålet var, om A's krav i de resterende to måneder af varslet skal reduceres med den indtægt i form af sygedagpenge, som A havde i hele opsigelsesperioden eller om der i stedet kun skal ske fradrag for de sygedagpenge, han modtog i de to sidste måneder af opsigelsesperioden, dvs. kun en del af opsigelsesperioden.

Gældende lovgivning:

Funktionærlovens § 3, stk. 2 siger, at:

"Stk. 2. Har funktionæren ved arbejdsgiverens uberettigede afbrydelse af tjenesteforholdet krav på mere end 3 måneders varsel, bliver erstatningen at fastsætte efter de almindelige erstatningsregler. Tilsvarende gælder, hvis funktionæren er tidsbegrænset ansat og der er mere end 3 måneder tilbage af denne ansættelse. Funktionæren har dog mindst krav på en erstatning svarende til lønnen indtil fratræden med 3 måneders varsel i overensstemmelse med § 2."

Højesterets bemærkninger:


Højesteret statuerede, at efter ordlyden af § 3, stk. 2, 1. pkt., skal erstatningsopgørelsen ske efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Som en undtagelse hertil har en funktionær dog efter 3. pkt. ret til minimalerstatning, uanset at funktionæren ikke har haft et modsvarende tab.

Der er dog ikke holdepunkter i forarbejderne til, at funktionæren, uanset anden indtægt i opsigelsesperioden, har ret til yderligere tabsuafhængig erstatning.

Højesteret fandt således – med henvisning til en dom fra 1951 , at funktionærlovens § 3, stk. 2 må forstås således, at anden indtægt i hele opsigelsesperioden skal fradrages i den tabsafhængige del af erstatningen.

Som følge heraf var Lønmodtagernes Garantifond berettiget til at fradrage de sygedagpenge, som A modtog i hele opsigelsesperioden, i hans krav på erstatning ud over minimalerstatningen, jf. funktionærlovens § 3, stk. 2.

Bird & Birds kommentarer:

Ligesom Lønmodtagernes Garantifond berettiget til at fradrage de sygedagpenge, som A modtog i hele opsigelsesperioden vil en arbejdsgiver også kunne modregne anden indtægt fra perioden på samme måde. Udover sygedagpenge, kunne det f.eks. være indtægt fra selvstændig virksomhed eller løn fra et nyt arbejde i perioden.

[1] Højesterets dom af 11. december 2019, sagsnummer: BS-13560/2019-HJR