Ny afgørelse vedr. virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde og kriteriet en "betydelig del af arbejdsstyrken"

 Mia Boesen, Søren Narv Pedersen, Pia Skovgaard Hansen

09-2019

Arbejdsretten statuerede i en ny afgørelse af 4. september 2019, at der ikke i den konkrete situation var tale om en virksomhedsoverdragelse, da overdragelsen ikke vedrørte en "betydelig del" af medarbejderne.

Sagens omstændigheder

Sagen omhandlede virksomhedsoverdragelse inden for rengøringsbranchen, hvor rengøringen i en kommune skulle overgå fra rengøringsselskab A til rengøringsselskab B. Der var 100 medarbejdere, heraf 56 fastansatte og 44 tidsbegrænsede ansatte hos A, og der overgik 34 medarbejdere, der alle havde været fastansat hos A til B.

Det følger af EU-domstolens praksis, at der ved afgørelsen af, om der er tale om en virksomhedsoverdragelse må tages hensyn til alle faktiske omstændigheder omkring den pågældende overførsel. Det har i den forbindelse betydning hvilken type af aktivitet, der er overført. Består aktiviteten primært af arbejdskraft, foreligger der virksomhedsoverdragelse, "hvis den overtagne virksomhed ikke blot har videreført den økonomiske aktivitet, men tillige har overtaget en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke, som hos den tidligere arbejdsgiver udførte den pågældende aktivitet."

Arbejdsretten skulle tage stilling til, om de 44 tidsbegrænsede medarbejdere hos A skulle indgå i den samlede optælling, som skulle lægges til grund for om overdragelsen af de 34 medarbejdere kunne betragtes som en "betydelig del af arbejdsstyrken".

Lønmodtagersiden argumenterede for, at kun de 56 fastansatte skulle tælles med, idet kun de fastansatte kunne anses for at udgøre virksomhedens identitet, og at der derfor var tale om overdragelse af en efter antal (34 ud af 56 fastansatte) betydelig del af arbejdsstyrken, hvorfor virksomhedsoverdragelsesloven skulle finde anvendelse. Arbejdsgiversiden argumenterede for, at alle 100 medarbejdere skulle indgå i denne opgørelse af arbejdsstyrken, og at 34 ud af 100 medarbejdere således ikke udgjorde en betydelig del af arbejdsstyrken.

Arbejdsrettens bemærkninger

Arbejdsretten fastslog, at gruppen på 100 medarbejdere hos overdrager samlet set udgjorde en økonomisk enhed - uanset at 44 medarbejdere var tidsbegrænset ansat i en kortere periode. Arbejdsretten anførte som begrundelse herfor, at uden de 44 tidsbegrænsede ansatte ville overdrager ikke være i stand til at udføre rengøringsopgaven for kommunen på en stabil måde.

På den baggrund måtte lægges til grund, at der ikke overtaget en efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdsstyrken, hvorfor der ikke var tale om virksomhedsoverdragelse. Dette var også selvom, at lønmodtagersiden havde gjort gældende, at nogle af de 34 overdragne medarbejdere var "nøglepersoner".

Bird & Birds kommentarer

  • Det kan udeledes af afgørelsen, at tidsbegrænsede ansættelser – uanset længden – skal medtages i optællingen af arbejdsstyrken, såfremt overdrageren ikke ville være i stand til at udføre virksomhedens kerneservice på en stabil måde uden de pågældende medarbejdere. Det må dog også være det klare udgangspunkt, at en virksomhed ikke ansætter flere medarbejdere, end der er behov for for at yde en service.
  • Arbejdsrettens afgørelse understøtter anden praksis, herunder f.eks. en Vestre Landsret dom 23. november 2018, i hvilken ansættelsen af under halvdelen af medarbejderstaben ikke udgjorde en betydelig del af den tidligere arbejdsgivers arbejdsstyrke.
  • I den pågældende dom lagde Landsretten dog også vægt på hvilke positioner, de pågældende medarbejdere havde, herunder om der var ledende medarbejdere i blandt. Dette forhold synes ikke i den konkrete sag ligeså afgørende alene som følge af, at kun ca. 1/3 af arbejdsstyrken blev overdraget. Læs vores tidligere nyhed om Vestre Landsretsdommen her.