Aftale om forlænget opsigelsesvarsel ugyldig

 Pia Skovgaard Hansen, Mia Boesen, Søren Pedersen

09-2019

Selvom funktionærens opsigelsesvarsel var forlænget med to måneder, vurderede Vestre Landsret ved dom af 28. juni 2019, at en funktionær ikke kunne gøre krav yderligere 2 måneders løn i opsigelsesperioden. Dette skyldtes, at arbejdsgiverens opsigelsesvarsel ikke var forlænget tilsvarende, og at aftalen om det forlængede opsigelsesvarsel derfor var ugyldig.

Sagens omstændigheder

A var ansat som funktionær i virksomheden, V. I forbindelse med lønforhandlinger blev A's ansættelseskontrakt ændret, således at A's opsigelsesvarsel, efter accept fra A, blev forlænget fra 1 til 3 måneder.

A blev efterfølgende opsagt af V med V's almindelige opsigelsesvarsel, som på grund af A's anciennitet i virksomheden var på 6 måneder.

Vestre Landsret skulle herefter tage stilling til, om A, ud over at have krav på løn i opsigelsesperioden på 6 måneder, tillige var berettiget til yderligere 2 måneders løn, idet arbejdsgiverens opsigelsesvarsel burde have været forlænget tilsvarende med A's opsigelsesvarsel.

Landsrettens bemærkninger

Det følger af funktionærlovens § 2, stk. 6, at såfremt en funktionærs opsigelsesvarsel forlænges, skal arbejdsgiverens opsigelsesvarsel forlænges tilsvarende. Bliver arbejdsgiverens opsigelsesvarsel ikke forlænget tilsvarende, vil konsekvenser heraf være, at aftalen om funktionærens forlængede opsigelsesvarsel ikke vil være gyldig.

I den konkrete sag var A's opsigelsesvarsel forlænget med 2 måneder, hvorfor arbejdsgiverens opsigelsesvarsel tillige skulle have været forlænget med 2 måneder, fra 6 måneder til 8 måneder.

Det var hverken aftalt i ansættelsesaftalen eller ved aftalens indgåelse, at arbejdsgiverens varsel også blev forlænget med 2 måneder, og derfor var aftalen om A's forlængede varsel således ugyldig.

A havde derfor ikke krav på et længere opsigelsesvarsel fra V's side, og A havde dermed heller ikke ret til løn i opsigelsesperioden på yderligere to måneder.

Bird & Birds kommentarer

Dommen understreger, at uanset om A igennem sin ansættelse havde indstillet sig på et længere varsel fra både ham og arbejdsgiverens side, er dette uden betydning, idet aftaler om forlængede varsler kun er gyldige, hvis begge opsigelsesvarsler forlænges med samme periode.

Bird & Bird bemærker i den forbindelse, at det på baggrund af ovenstående er væsentligt som arbejdsgiver at sikre sig, at kravene i funktionærlovens 2, stk. 6 er opfyldt, såfremt en aftale om forlængede opsigelsesvarsler skal kunne opretholdes.