Datatilsynet meddeler TDC forbud mod optagelse af telefonsamtaler uden samtykke

04-2019

Datatilsynet har den 8. april 2019 meddelt TDC A/S et midlertidigt forbud mod at optage telefonopkald og udtalt alvorlig kritik for manglende overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Datatilsynets afgørelse

Afgørelsen kommer i forlængelse af en klage indgivet af en kunde, som ikke havde givet samtykke til TDC's optagelse af en telefonsamtale. Tilsynet har med afgørelsen håndhævet deres mangeårige praksis om, at optagelse og lagring af telefonsamtaler til uddannelsesmæssige formål som udgangspunkt altid skal baseres på samtykke fra de personer, hvis samtale optages. Ifølge Datatilsynet var der ikke forhold i den konkrete sag, der kunne begrunde en fravigelse af dette klare udgangspunkt.

Datatilsynet har meddelt TDC forbuddet, indtil selskabet har teknisk mulighed for at indhente samtykke fra kunderne.

> Læs hele Datatilsynets afgørelse

Hvilke regler gælder for optagelse af telefonsamtaler?

  • En virksomheds optagelse af telefonsamtaler skal ske i overensstemmelse med de generelle databeskyttelsesregler, da der ikke findes særlige regler herom i Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.
  • Udgangspunktet er, at det kræver samtykke at optage samtaler.
  • I særlige tilfælde kan der formentligt ske optagelse uden samtykke, baseret på en interesseafvejning, f.eks. af dokumentationshensyn, men det vil altid bero på en konkret vurdering, hvor det blandt andet tages i betragtning, om en aftale eller et hændelsesforløb kan dokumenteres på anden vis.
  • Samtykket skal meddeles ved en aktiv og utvetydig handling, være frivilligt og virksomheden skal oplyse om, hvad der gives samtykke til. Dette kan opfyldes ved, at personen skal give samtykke ved et tastetryk. Det ikke er tilstrækkeligt, hvis personen aktivt skal vælge lydoptagelsen fra.
  • Virksomheden har en oplysningspligt over for personen, der bliver optaget. Virksomheden skal derfor på eget initiativ informere om, at samtalen bliver optaget, og hvad formålet med optagelsen er. Det kan ske ved en indtalt meddelelse, der afspilles inden samtalen.
  • Lydoptagelsen skal behandles sikkert og skal slettes, når virksomheden ikke længere har et sagligt behov for opbevaringen.
  • Personen, hvis samtale optages, har visse rettigheder i henhold til Databeskyttelsesforordningen, herunder retten til indsigt i optagelsen, ligesom at den pågældende kan kræve at få optagelsen slettet.

> Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, gode råd og invitationer til events