Lovforslag om ændring af aktieoptionsloven endeligt fremsat

 Mia Boesen, Pia Skovgaard Hansen

10-2018

Beskæftigelsesministeriet har den 3. oktober 2018 fremsat et lovforslag om at ændre aktieoptionsloven, så arbejdsgiveren og medarbejderen i større grad frit kan aftale vilkårene for et aktieoptionsprogram.

Større aftalefrihed og fleksibilitet

Lovforslaget om ændring af aktieoptionsloven blev fremsat den 3. oktober 2018, og første behandling i Folketinget er planlagt til den 23. oktober 2018. Der er lagt op til, at de nye regler skal træde i kraft den 1. januar 2019. Lovændringen er dog alene tiltænkt at have virkning for nye medarbejderaktieordninger, der indgås efter den 1. januar 2019.

Det nye lovforslag indebærer helt overordnet, at aftalebegrænsningerne i aktieoptionsloven bortfalder, således at arbejdsgiveren og medarbejderen frit kan aftale, hvad vilkårene for aktieoptionerne skal være i forbindelse med en fratrædelse.

Lovforslaget indeholder endvidere en mulighed for arbejdsgiveren for at aftale tilbagekøb af aktier og anparter, så længe dette som minimum sker til markedsprisen. Du kan læse mere om lovforslaget, herunder også dets uklarheder, i vores tidligere nyhed her.

Lovforslaget er udmøntningen af en politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer, der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre den 12. november 2017, som blev sendt i høring i juli 2018.

Lønmodtagerorganisationernes reaktion på lovforslaget

Da lovforslaget i juli 2018 blev sendt i høring bl.a. hos diverse lønmodtagerorganisationer, blev det forventet, at specielt lønmodtagerorganisationerne ville kritisere det fremsatte lovforslag i deres høringssvar, fordi lovforslaget vil stille arbejdsgiverne i en særdeles mere favorabel position end i dag.

Lønmodtagerorganisationerne har da også ved deres kritik af lovforslaget primært tillagt det vægt, at lovforslaget er behæftet med en del usikkerheder, især i relation til arbejdsgiverens mulighed for at tilbagekøbe aktier og anparter til markedspris. Det er også anført, at medarbejderne bliver stillet markant ringere end tidligere, idet de reelt alene vil være beskyttet af aftalelovens generalklausul i § 36 om urimelige aftaler.

Bird & Birds kommentarer

Lovforslaget forventes vedtaget i slutningen af 2018 med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2019.

Bird & Bird holder øje med lovforslagets udvikling og følger løbende op, når der sker udvikling på området.

> Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, gode råd og invitationer til events