Højesteret slår hårdt ned over for hacker

03-2018

En forhenværende it-chef i en virksomhed er blevet idømt 3 ½ års ubetinget fængsel for gentagende gange at have hacket it-systemerne på sin tidligere arbejdsplads og for at have slettet data af væsentlig betydning for virksomheden.

Tiltalte blev i landsretten fundet for bedrageri, databedrageri og dokumentfalsk for en samlet værdi af ca. 740.000 kr. Endvidere blev han fundet skyldig i hacking under særligt skærpende omstændigheder og hærværk af betydeligt omfang ved at udføre tre hackerangreb mod sin tidligere arbejdsplads, hvor han slettede både filer, programmer og hele virksomhedens intranet.

Sagen blev anket til Højesteret efter procesbevillingsnævnet gav tilladelse hertil, selvom Højesteret almindeligvis ikke prøver skyldsspørgsmålet i straffesager.

I Højesteret angik sagen, om der i den konkrete sag var grundlag for at anvende den skærpede strafferamme på 6 års fængsel for hacking og hærværk. Som eksempel på forhold omfattet af denne bestemmelse er udnyttelse eller videregivelse af oplysninger, der kan være forbundet med betydelige skadevirkninger for offentlige eller private interesser.

Dommerne udtalte, at reglerne om hacking var skærpet for bedre at kunne afspejle forbrydelsens alvor i forhold til sårbarheden af vores it-baserede samfund og for at straffe forbrydelser rettet mod informationer på samme niveau som kriminalitet rettet mod mere traditionelle værdier i form af penge og ting.

Højesteret fandt, at de tre hackerangreb måtte bedømmes samlet, og at overtrædelserne var begået under særligt skærpende omstændigheder. Højesteret udtalte endvidere, at straffen for hackerangreb og hærværk isoleret set skulle udmåles til omkring 2 års fængsel. På den baggrund blev den samlede straf fastsat til fængsel i 3 år og 6 måneder.

Bird & Bird kommenterer

Dommen er interessant, fordi Højesteret har valgt at betragte den dømtes handlinger som forhold, der falder under "skærpende omstændigheder". Højesteret har lagt vægt på, at vi lever i et it-sårbart samfund, og at der i hacker-sager bør anvendes straffe, som svarer til straffe for almindelig berigelseskriminalitet. Dette har grundlag i forarbejderne til straffelovens ændringslov fra 2004, men i disse tider, hvor virksomheder og offentlige institutioner jævnligt rammes af hackerangreb, er det mere relevant end nogensinde.

Efter Højesterets markante dom, ligger det nu fast, at hacking kan give en hårdere straf end tidligere set.