Konfliktløsning post Brexit

10-2017

Bird & Bird gør status i Brexit-processen og giver dig i denne og en række øvrige artikler et overblik over, hvordan du som virksomhed med britiske aftaleparter, eller med aktiviteter i Storbritannien, skal forholde dig til det forestående britiske exit af EU.

OVERBLIK

Spørgsmålet om Storbritanniens udtræden af EU blev i juni 2016 forelagt de britiske vælgere, hvor et marginalt flertal på 52 % stemte for en udtrædelse.

Den 29. marts 2017 indledte Storbritannien officielt udtrædelsesprocessen ved at indgive en udtrædelseserklæring til det Europæiske Råd. Udtrædelsesprocessen er fastlagt i Lissabon-traktatens artikel 50, som aldrig tidligere er blevet anvendt. Ifølge bestemmelsen skal et land, der ønsker at udtræde af EU, notificere det Europæiske Råd, hvorefter det pågældende land sammen med EU skal fastlægge dets udtræden inden for en 2-årig periode.

For Storbritanniens vedkommende vil det sige, at den endelige udtrædelsesløsning skal foreligge senest den 29. marts 2019. Fristen kan dog teoretisk set forlænges, hvis samtlige EU-medlemslande indvilliger heri.

Udtrædelsesløsningen skal til slut godkendes af både Europa-Parlamentet og det Britiske Parlament. Efter denne godkendelse vil samtlige EU-forordninger ophøre med at have direkte, bindende virkning i Storbritannien, ligesom Storbritannien ikke længere vil være bundet af EU-direktiver. Det er uklart, hvilke konkrete juridiske ændringer Brexit vil medføre for henholdsvis briter, britiske virksomheder og EU-borgere og –virksomheder. Særligt påkalder Storbritanniens og EU's fremtidige handelssamarbejde sig stor interesse, idet et exit af EU uden en handelsaftale vil betyde, at Storbritanniens mister sin adgang til det indre marked, ligesom det kan blive vanskeligt for virksomheder i EU at sælge sine varer og tjenesteydelser i Storbritannien.

Virksomheder med berøringsflader til Storbritannien gør klogt i allerede nu at identificere mulige områder, hvor netop deres virksomhed er i risiko for at blive påvirket som følge af Brexit. Identificeres sådanne områder, bør der afsættes tid til at analysere konsekvenserne i takt med, at Brexit tager form.

Vi vil i det følgende gennemgå de kommercielle og forretningsmæssige aspekter af Brexit, som har relevans for alle danske virksomheder med en aktuel eller potentiel britisk relation.

HVORDAN VIL KONFLIKTLØSNING BLIVE BERØRT AF BREXIT?

 • Anerkendelse og håndhævelse af afgørelser kan vanskeliggøres
 • Lovvalgsaftaler kan have uvist indhold

På nuværende tidspunkt er der i EU-regi gennem Bruxelles- og Luganokonventionen aftalt gensidig anerkendelse af nationale domstoles afgørelser. Det betyder, at såfremt der afsiges dom over en britisk kontraktpart i Danmark, kan denne dom også fuldbyrdes i Storbritannien og omvendt.

Om britiske domstolsafgørelser for fremtiden kan anerkendes i resten af Europa, er på nuværende tidspunkt uklart, idet Storbritannien efter dets udtræden af EU i udgangspunktet vil være nødt til at indgå nye aftaler for at sikre gensidig anerkendelse.

For så vidt angår voldgiftskendelser følger den gensidige anerkendelse dog af New York-konventionen, hvor en udtræden af EU ikke vil ændre på denne retstilstand.

En lovvalgsklausul, som peger på engelsk ret, kan dernæst efter Brexit få et uvist indhold, idet engelsk ret alt andet lige vil være genstand for tilpasninger på områder, hvor den engelske ret tidligere har været påvirket af EU-lovgivningen.

Danske virksomheder bør klarlægge, om virksomheden er direkte/indirekte aftalepart i kontrakter med britisk lovvalgs- og/eller værnetingsklausul. Såfremt dette er tilfældet, bør potentielle risici kortlægges i relation hertil.

BIRD & BIRD LEGISLATION TRACKER

Bird & Bird anbefaler desuden både danske såvel som udenlandske virksomheder at besøge Bird & Bird's EU Legislation Tracker, der skaber et nuanceret overblik over Brexit samt tilbyder praktiske værktøjer gennem artikler og vlogs mv. inden for følgende områder:

 • Corporate/M&A
 • Technologies & communications
 • Commercial
 • Aviation
 • Life Science and healthcare
 • Employment
 • Dispute resolution
 • Financial services
 • Competition
 • Intellectual property
 • Franchising
 • Energy & environment
 • Satellites & space
 • Product compliance & liability
 • Tax, data protection and cyber security
 • Brexit and US Businesses
 • Legal process & future UK/EU relationship

Desuden vil Bird & Bird Danmark løbende udgive relevante artikler om udviklingen i Brexit. I næste uge udkommer Bird & Birds artikel om "IP-rettiger og Brexit".