Højesteretsdom vedrørende udlevering af fortrolige sygedata til arbejdsgiver skaber debat

 Soeren Narv Pedersen, Mia Boesen

02-2017

I en Højesteretsdom afsagt den 24. januar 2017 statuerer Højesteret, at det var i orden, at en arbejdsgiver fik adgang til en langtidssygemeldt medarbejders fortrolige sygedata. Dommen får beskæftigelsesministeren til at love en skærpelse af reglerne, så mulighederne for at sende fortrolige sygedata til arbejdsgivere begrænses.

Baggrund

Medarbejderen A blev ultimo januar 2009 opsagt til fratrædelse den 31. juli 2009 fra sin fleksjobstilling som pædagog i den selvejende institution Vuggestuen X. A blev herefter sygemeldt den 26. januar 2009.

I forbindelse med sygdomsforløbet udfyldte A et oplysningsskema til Vallensbæk Kommune den 18. februar 2009, hvor A bl.a. angav, at årsagen til fraværet var "psykisk dårlig/stress + fysisk" ligesom A angav, at A ikke mente at kunne udføre arbejdet, fordi hun havde det fysisk og psykisk dårligt.

Den 7. maj 2009 skrev Vallensbæk Kommune bl.a. følgende til Vuggestuen X i et høringsbrev iht. forvaltningslovens § 19 (partshøring):

"A har været sygemeldt fra sit fleksjob siden 26. januar 2009 og i den anledning udbetales der sygedagpengerefusion. Sygdommen skyldes iflg. egen læge en lettere depression.

Der er tilbudt behandling med antidepressivt medicin, hvilket A ikke ønsker at modtage. Der vedlægges status fra egen læge af 05.01.09. Som det også fremgår, vil kommende raskmelding i øvrigt ske i forhold til en anden arbejdsplads end X. A selv vurderer det går fremad og mener, at hun med tiden genvinder sin sædvanlige arbejdsevne. Kan ikke selv udtale sig om hvornår.

Det fremgår af dagpengelovens § 21 stk. 1 at "retten til sygedagpenge bortfalder, så længe den sygemeldte mod lægens opfordring afviser at modtage nødvendig lægebehandling". Derfor agter jeg at standse udbetalingen af sygedagpengerefusion således, at sidste udbetalingsdag bliver 08.05.09.(…)".

(Vores understregning)

A indgav herefter en klage til Beskæftigelsesnævnet som følge af videregivelsen af oplysningerne og statusattesten til arbejdsgiveren. Beskæftigelsesnævnet gav A medhold i, at Vallensbæk Kommune ikke havde grundlag for at sende disse oplysninger til Vuggestuen X. Vallensbæk Kommune ville dog ikke betale en godtgørelse herfor, hvorfor sagen blev anlagt.

Sagen angik således, om Vallensbæk Kommunes videregivelse af visse helbredsoplysninger om A i forbindelse med en høring af A's arbejdsgiver var uberettiget i henhold til persondataloven og forvaltningsloven, og om A i givet fald havde krav på tortgodtgørelse, jf. erstatningsansvarslovens § 26.

Dommen

Højesteret lagde ved afgørelsen vægt på, at den påtænkte afgørelse om bortfald af dagpengerefusion var bebyrdende for vuggestuen, at vuggestuens ledelse, der modtog oplysningerne, havde tavshedspligt, og at oplysningerne i statusattesten havde væsentlig betydning for vuggestuens mulighed for at vurdere og – eventuelt efter drøftelse med A – kommentere på, om kommunen havde tilstrækkeligt grundlag for at træffe afgørelse om bortfald af hendes sygedagpenge.

Højesteret fandt på den baggrund, at kommunen havde pligt til at partshøre vuggestuen vedrørende oplysningerne om A's helbredsforhold, og at kommunen ikke ved at videregive statusattesten i sin helhed havde tilsidesat sin tavshedspligt.

Højesteret fandt derfor, at videregivelsen af oplysningerne om A's helbredsforhold havde været nødvendige for at fastslå, om vuggestuen havde krav på dagpengerefusion under A's fortsatte sygdom, og videregivelsen var derfor også berettiget efter persondataloven. A havde derfor ikke krav på en tortgodtgørelse.

Bird & Birds kommentarer

Dommen er udtryk for en arbejdsgivers udvidede handlemuligheder over for en sygemeldt medarbejder, idet en arbejdsgiver med dommen er berettiget til at modtage forholdsvis detaljerede oplysninger om en medarbejders sygdom.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener dog, at det er for detaljerede oplysninger, arbejdsgiverne får med denne dom, og at man derfor er nødt til at se på, hvordan medarbejderne kan få en bedre retssikkerhed. Beskæftigelsesministeren forventer derfor, at en arbejdsgruppe vil komme med et oplæg til en løsning, dvs. en skærpelse af reglerne, inden sommerferien.