Forbrugerombudsmanden offentliggør nye retningslinjer for prismarkedsføring

07-2017

Forbrugerombudsmanden har den 1. juli 2017 offentliggjort nye retningslinjer for prismarkedsføring, som bl.a. er blevet præciseret i forhold til fyrværkeri, brug af begrebet outlet og mængderabatter. Derudover indføres en regel, som kan "fange" produkter, der er så ofte nedsat, at de ikke har en reel normalpris. Retningslinjerne træder i kraft den 1. september 2017.

Retningslinjerne er blevet til på baggrund af ønsker fra både erhvervs- og forbrugersiden samt Forbrugerombudsmandens egen erfaring med brug af nye udtryk og metoder i markedsføringen blandt erhvervsdrivende.

Den mest markante nyskabelse i retningslinjerne er den nye regel, hvorefter det anses for vildledende at skrive, at en vare er på tilbud, hvis varen er på tilbud så ofte, at den ikke kan siges at have en reel normalpris.

"For ofte på tilbud"-reglen

Reglen findes i retningslinjernes pkt. 3.6 og lyder således:

En sammenligning med en normalpris kan dog blive vildledende, hvis et produkt meget ofte er nedsat i pris som et tilbud på det enkelte produkt ("før/nu"), som led i en 3-dages kampagne efter pkt. 3.5, fordi det indgår i et kombinationstilbud, jf. pkt. 8, eller fordi det sælges med mængderabat, jf. pkt. 9, hvis produktet på grund af en kombination af disse forskellige tilbudstyper, eller i medfør af pkt. 3.5 alene, så ofte er på tilbud, at det ikke kan siges at have en reel normalpris.

Reglen er indsat bl.a.af den årsag, at det førhen har været muligt for erhvervsdrivende at "spekulere" i konstant at sætte produkter på tilbud på bestemte tidspunkter eller lade disse indgå i en kombination af flere forskellige typer tilbud, som hver var underlagt deres egne regler i retningslinjerne. Det har på denne måde været muligt at omgå kravet om, at produktet skal have en normalpris over en længere periode (6 sammenhængende uger, dog modificeret ved dagligvarer og sæsonvarer), og har produktet med 6 ugers mellemrum været på tilbud over en længere periode, kan man med rette stille spørgsmålstegn ved "normalprisen".

Der er med denne nye regel etableret et værn mod den slags omgåelse.

Pakke- og kombinationstilbud på fyrværkeri

Fyrværkeri er underlagt særlige salgsrestriktioner og må kun sælges fra d. 15.-31. december, jf. fyrværkerilovens § 2, stk. 3.

Det er derfor ifølge retningslinjernes pkt. 8.3 og 9.4 tilladt, at markedsføre fyrværkeri i pakke- eller kombinationstilbud uden at skulle have en normalpris over en længere periode.

Det er dog en forudsætning, at fyrværkeriet ved mængderabat kan købes enkeltvis og ved kombinationstilbud hver for sig i samme butik. Man kan derfor godt sælge "et batteri for 400 kr. – tre for 1000 kr. ", lige som man vil kunne markedsføre et pakketilbud med "to batterier, fem raketter og tyve heksehyl" til en lavere pris end den, man skulle betale, hvis produkterne blev købt hver for sig.

Brug af udtrykket outlet

Under bemærkningerne til retningslinjernes pkt. 4 er indføjet et nyt afsnit vedr. erhvervsdrivendes brug af udtrykket outlet. Afsnittet er indføjet som følge af erhvervsdrivendes stigende tendens til at bruge engelske udtryk i forbindelse med markedsføring, såsom sale, discount og outlet.

Outlets sidestilles ifølge retningslinjerne med salg af restvarer, restpartier og lignende, hvor der ikke må tilføres nye varer, bortset fra de varer, der løbende udgår, fx i takt med et sæson- eller modeskifte og i den forbindelse overgår fra hovedbutikken til outlet.

Varer i outlets må markedsføres med en nedsat pris, indtil de er solgt, og besparelsen skal kunne dokumenteres. Hvis varerne i outlettet nedsættes yderligere undervejs, må den nye pris og besparelse kun sammenlignes med varens pris umiddelbart inden den ekstra nedsættelse.

Normalprisen på varer, som normalt sælges med mængderabat

I bemærkningerne til retningslinjernes pkt. 9 præciseres som noget nyt, at hvis en vare normalt sælges med mængderabat, kan det være vildledende at bruge normalprisen for 1 stk. af varen som sammenligningsgrundlag. Det er en forudsætning, at forbrugerne normalt benytter mængderabatten i stedet for at købe produktet stykvis. Hvor ofte mængderabatten skal udnyttes i forhold til enkeltkøb, fremgår ikke.

Hvis f.eks. en bestemt type vin er på tilbud "6 flasker for 300 kr., halv pris", er normalprisen for 1 stk. 100 kr. Men hvis vinen som det klare udgangspunkt kun sælges med mængderabatten, er den reelle stykpris imidlertid kun 50 kr.

Det samme gør sig gældende, hvis en mængderabat på en vare, der så godt som altid sælges med mængderabat, lejlighedsvis gøres større, men fortsat sammenlignes med 1 stk. prisen. I disse tilfælde skal besparelsen ved den ekstra rabat sammenlignes med prisen ved den sædvanlige mængderabat.

Hvis der tages udgangspunkt i samme eksempel som ovenfor; vinen bliver i en periode sat kortvarigt ned til 240 kr. for seks flasker, hvor der angives en besparelse på 60 %. Den reelle besparelse vil imidlertid kun være 20 %, idet den reelle normalstykpris er 50 kr. pr. flaske, og den nye stykpris er 40 kr. pr. flaske.