Østre Landsret: Facebook skal udlevere oplysninger vedr. oprettelsen af en Facebookprofil

12-2016

Landsretten har for nyligt afgjort, at retsplejelovens regler om edition og indgreb i meddelelseshemmeligheden ikke er til hinder for at pålægge Facebook USA at udlevere personlige oplysninger, som er anvendt i forbindelse med oprettelsen af en facebookprofil.

Under efterforskningen af en sag om overtrædelse af straffeloven anmodede politiet om, at Facebook blev pålagt at udlevere oplysninger om, hvilken ip-adresse og e-mailadresse en ukendt bruger havde anvendt ved opkobling til Facebooks servere i forbindelse med oprettelsen af en profil.

Spørgsmålet var, om betingelserne for indgreb i meddelelseshemmeligheden og editionspålæg var opfyldt.

Ifølge retsplejelovens regler, kan et indgreb i meddelelseshemmeligheden kun ske, hvis bl.a. indgrebet antages at være af afgørende betydning for en efterforskning, og efterforskningen angår en lovovertrædelse, som efter loven kan straffes med fængsel i 6 år eller derover (kriminalitetskravet).

Byrettens kendelse                        

Byretten mente, at oplysningerne kunne sidestilles med historiske, ikke offentligt tilgængelige oplysninger om, hvilket telefonnummer der på et givent tidspunkt er sat i forbindelse med et andet telefonnummer, og der var derfor tale om et indgreb i meddelelseshemmeligheden.

Kriminalitetskravet var ikke opfyldt i den konkrete sag, hvorfor Facebook ifølge byretten ikke havde pligt til at udlevere oplysningerne til politiet.

Anklagemyndigheden kærede byrettens kendelse til landsretten, som havde en anden opfattelse.

Østre Landsrets kendelse

Landsretten mente imidlertid ikke, at en ip-adresse og e-mailadresse anvendt i forbindelse med oprettelsen af en facebookprofil indebar oplysninger om indholdet af personlige meddelelser eller oplysninger om, hvem der har sendt meddelelser til eller fået meddelelser fra en mistænkt.

Editionspålægget indebar derfor ikke et indgreb i meddelelseshemmeligheden, hvorefter kriminalitetskravet ikke skulle opfyldes.

På den baggrund blev editionspålægget taget til følge og Facebook pålagt at udlevere oplysningerne.