Nye regler i udstationeringsloven

 Soeren Narv Pedersen, Mia Boesen

07-2016

Folketinget har den 3. juni 2016 vedtaget nogle nye regler til udstationeringsloven, hvorved der nu fokuseres yderligere på udenlandske virksomheders reelle etablering i hjemlandet.

Formålet med de nye regler er at understøtte, at udstationeringsreglerne ikke misbruges, og at myndigheder med brug af RUT-registeret skal kunne afdække og afklare, at de udenlandske tjenesteydere opfylder betingelserne for at kunne udstationere lønmodtagere.

De nye regler indebærer en tilføjelse til de allerede eksisterende regler i udstationeringsloven, herunder særligt med en tilføjelse af §§ 4a til 4e til den nuværende § 4. Endvidere indsættes et nyt § 4, stk. 3 med følgende ordlyd:

"Stk. 3. Det er ligeledes en betingelse for, at en udstationering er omfattet af stk. 1, at den pågældende udstationerede virksomhed er reelt etableret i etableringslandet og således har andre væsentlige aktiviteter i etableringslandet end udelukkende intern forvaltning eller administrative aktiviteter"

De nye regler skal således sikre, at Arbejdstilsynet har mulighed for at finde frem til de såkaldte ”postkassevirksomheder”, der udstationerer medarbejdere til Danmark, uden at de har aktiviteter i hjemlandet, og dermed misbruger udstationeringsreglerne.

Dette gøres ved, at Arbejdstilsynet sikrer, at de pågældende udenlandske virksomheder reelt er etableret i hjemlandet. Dette kan bl.a. gøres ved at indhente oplysninger fra etableringslandets myndigheder. Reglerne kan endvidere benyttes af en faglig organisation i forbindelse med en fagretlig sag om fortolkning af eller brud på en overenskomst, i det den faglige organisation kan anmode Arbejdstilsynet om at undersøge forholdene nærmere.

I henhold til § 4e fastsætter Beskæftigelsesministeren nærmere regler om Arbejdstilsynets undersøgelse, adgang til at indhente oplysninger og adgang til at berigtige en virksomheds anmeldelse i RUT-registreret.

Afslutningsvis har Beskæftigelsesministeriet endvidere netop lanceret kommet en ny hjemmeside, der skal hjælpe de udenlandske virksomheder i forbindelse med udstationering af deres medarbejdere. Se den nye hjemmeside ved at klikke på følgende link: https://workplacedenmark.dk/da

Hjemmesiden oplyser blandt andet om regler for opholds- og arbejdstilladelse, om hvilke love de udstationerede medarbejdere er omfattet af – eksempelvis udstationeringsloven, hvis de arbejder for en udenlandsk arbejdsgiver – og at udenlandske virksomheder i Danmark skal anmelde sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT), så de danske myndigheder kan føre tilsyn med dem.

Bird & Birds kommentarer:

Bird & Bird rådgiver mange udenlandske virksomheder i forbindelse med både etableringer af selskaber i Danmark, men også i forbindelse med udstationeringer af medarbejdere, herunder ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse (hvis ikke EU-borgere) og vejledning til registrering i RUT-registeret m.m.