Ny afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende en privat arbejdsgivers adgang til at læse en medarbejders private e-mails

 Soeren Narv Pedersen, Jannie Stenmann Jensen

01-2016

Med udbredelsen af teknologien i samfundet opstår relevante spørgsmål i forhold til en arbejdsgivers adgang til at læse og gøre sig bekendt med medarbejderes private e-mails.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har den 12. januar 2016i afsagt dom vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en privat rumænsk arbejdsgiver var berettiget til at gøre sig bekendt med en medarbejders private e-mails på en arbejdsrelateret Yahoo Messenger-konto.

I den konkrete sag havde medarbejderen på baggrund af arbejdsgiverens forespørgsel oprettet en Yahoo Messenger-konto til arbejdsmæssig brug. I virksomheden var der interne retningslinjer om, at arbejdsudstyr, computere m.v. ikke måtte benyttes til private formål. Medarbejderen havde i strid med virksomhedens interne retningslinjer udvekslet private e-mails med sin forlovede og sin bror.

Efter sag ved de nationale domstole indbragte medarbejderen sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Domstolen skulle blandt andet tage stilling til, om arbejdsgiveren havde overtrådt artikel 8 i menneskerettighedserklæringen ved at gøre sig bekendt med medarbejderens private e-mails.

Artikel 8 fastslår blandt andet følgende: "Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence."

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fandt, at arbejdsgiveren ikke havde overtrådt artikel 8. Domstolen begrundede dette med flere forhold, blandt andet at arbejdsgiveren havde overvåget kontoen ud fra den forudsætning, at den alene blev brugt til arbejdsmæssige formål og at overvågningen var rimelig ud fra en afvejning af begge parters interesser.

I 2015 har Højesteretii i en sag taget stilling til et lignede spørgsmål. I den konkrete sag havde arbejdsgiveren gennemgået medarbejderens private e-mails, fordi arbejdsgiveren havde en mistanke om, at medarbejderen uberettiget havde videresendt fortrolige informationer fra e-mail kontoen. Højesteret fandt i denne sag, at arbejdsgiveren havde været berettiget til at gennemgå og læse medarbejderens private e-mails. Afgørelsen var blandt andet begrundet med, at virksomheden havde en intern politik, hvoraf det fremgik, at e-mails tilhørte arbejdsgiveren, og at medarbejderen ikke havde markeret nogen del af de gennemgåede mails som private.

Bird & Birds bemærkninger

Det vil bero på en konkret vurdering, om en arbejdsgiver i en given situation er berettiget til at gennemgå og læse en medarbejders private e-mails. Det kan imidlertid på baggrund afgørelserne fastslås, at virksomhedens interne politik om e-mails har betydning for adgangen til at gennemgå og læse en medarbejders private e-mails - både i forhold til den ansættelsesretlige vurdering og i forhold til vurderingen efter menneskerettighedskonventionen.

Endelig skal det bemærkes, at persondataloven stiller krav om, at en arbejdsgiver skal informere medarbejdere om overvågning af e-mails. En overtrædelse af persondataloven kan, når den nye forordning træder i kraft, udløse bøder på op til 20 millioner eller op til 4 % af koncernens globale omsætning.

 

i (application no. 61496/08)

ii Gengivet i UfR 2015.1525H

 

Authors

Søren Pedersen

Søren Narv Pedersen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 49 08 14