Krav om elektronisk link til EU-onlineplatform – gælder alle erhvervsdrivende, som sælger til forbrugere via internettet og på netbaserede markedspladser

02-2016

Elektronisk link til EU-onlineplatform

Alle erhvervsdrivende, som sælger til forbrugere via internettet og på netbaserede markedspladser, skal senest pr. 15. februar 2016 linke til http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dette fremgår af forbrugerklageloven af 29. april 2015 og EU-forordning nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet.

Linket skal fremgå af den erhvervsdrivendes hjemmeside, og den erhvervsdrivende skal samtidig oplyse forbrugeren om, at onlineplatformen kan anvendes i forbindelse med behandling af en klage.

Formålet med onlineplatformen er at styrke det digitale indre marked og understøtte grænseoverskridende onlinehandel, da usikkerhed i forhold til praktisk håndhævelse af forbrugernes rettigheder har vist sig at begrænse e-handlen imellem EU-medlemsstaterne. Det er gratis at klage via onlineplatformen, og klage kan indgives på samtlige EU-sprog. Platformens funktion er bl.a. at identificere den kompetente ATB-instans (alternativ tvistbilæggelsesinstans), som i Danmark bl.a. udgøres af Center for Klageløsning, der ligger i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, samt en række tvistløsningsorganer, som er godkendt af erhvervs- og vækstministeren, eksempelvis Ankenævn for Biler.

Oplysning om alternativt tvistløsningsorgan

Ifølge den nye forbrugerklagelov, som – for størstedelen af lovens indhold - trådte i kraft den 1. oktober 2015, skal den erhvervsdrivende også give forbrugeren information om det alternative tvistløsningsorgan, hvortil forbrugeren kan indbringe en tvist mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren, herunder om tvistløsningsorganets adresse og hjemmeside. Dette kan ske ved at inkludere følgende eller tilsvarende passus (afhængig af det relevante tvistløsningsorgan) på den erhvervsdrivendes hjemmeside og i de pågældende salgs- og leveringsbetingelser:

"Tvister mellem en forbruger og [*] kan indbringes for [Center for Klageløsning, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Att: Center for Klageløsning. Læs mere om klageadgang, beløbsgrænser, gebyrer, proces mv. på www.kfst.dk/Forbrugerforhold/Klageforhold/Center-for-Klageloesning.]"

Der er ikke noget krav om, at erhvervsdrivende skal følge en anbefaling fra eksempelvis Center for Klageløsning. Det er derimod et krav, at tvisten er forsøgt løst ved Center for Klageløsning, såfremt forbrugeren ønsker at indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet. Dette skal ske senest 4 uger efter, at Center for Klageløsning har meddelt parterne, at sagen er afsluttet.

Se liste over klageorganer her. Center for Klageløsning behandler klager, der ikke hører under et godkendt privat tvistløsningsorgan, som er anført under nr. 2 på listen, eller et lovbestemt alternativt tvistløsningsorgan, som er anført under nr. 3 på listen.