Høringsudkast til lovforslag vedrørende beskatning af medarbejderaktieordninger

 soeren narv pedersen, mia boesen

03-2016

Regeringen fremsendte den 2. februar 2016 "Lovforslag vedrørende skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger" i høring, der skal genindføre de tidligere regler om beskatning af medarbejderaktieordninger.

Høringsudkastet til lovforslaget indebærer, med få justeringer, genindførelse af de tidligere favorable beskatningsregler i LL § 7H for aktieløn med en indførelse af en ny LL § 7P. Reglerne skal dermed igen gøre det attraktivt at aflønne medarbejdere med aktier, aktieoptioner og tegningsretter. Formålet er bl.a., at virksomhederne via denne aflønningsform kan tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft – både indenlandsk og udenlandsk arbejdskraft.

Det foreslås, at beskatningstidspunktet udskydes til den dag, medarbejderen afstår aktierne, og ikke som pt., hvor medarbejderen skal betale skat på det tidspunkt, hvor denne erhverver aktierne eller ved udnyttelse af købe- eller tegningsretten. Beskatningstidspunktet udskydes således, hvilket gør det væsentlig mere attraktivt for en medarbejder at modtage aktieløn, i det medarbejderen ikke allerede ved tildelingen skal finde midler til at betale skatten.

Lovforslaget indebærer, at beskatningen af tildelte medarbejderaktier nedsættes fra en lønbeskatning med op til 56 % til en aktieindkomstbeskatning med op til 42 %. Således indebærer forslaget, at aktieløn beskattes med 27 % op til 50.600 kr. og 42 % for beløb derover.

Ovenstående kan illustreres med følgende eksempel:

1. januar 2016 Medarbejder tildeles 1000 aktier ved kurs 100 
31. juli 2016 Medarbejder udnytter tildeling ved kurs 120 
30. november 2016 Medarbejder sælger aktier ved kurs 150

Beskatning efter de nugældende regler i ligningslovens § 28:

31. juli 2016 Medarbejder personbeskattes af kr. 20.000 (1000 aktier gange kurs 20)
30. november 2016 Medarbejder aktieavancebeskattes af kr. 30.000 (1000 aktier gange kurs 30) 

Beskatning i henhold til ligningslovens § 7P:

30. november 2016 Medarbejder aktieavancebeskattes af kr. 50.000 (1000 aktier gange kurs 50). 

Endelig foreslås det, at medarbejderen kan modtage aktier, aktieoptioner og tegningsretter til en værdi svarende til højst 10 pct. af årslønnen. Forslaget vedrører alle former for aktier, aktieoptioner og tegningsretter i det selskab eller den koncern, hvori medarbejderen er ansat.

Det vil fortsat være muligt både at etablere både individuelle og generelle ordninger, og det er fortsat alene arbejdsgiverens beslutning om og hvem, der skal aflønnes med medarbejderaktier.

Virksomheder, der tilbyder sine medarbejdere at erhverve medarbejderaktier vil ikke få fradrag for udgifterne til medarbejderaktierne. Endvidere anses virksomhederne i øvrigt for at have afstået aktierne til handelsværdien på tidpunktet for medarbejdernes udnyttelse af tegningsretter og optioner, uanset til hvilken værdi medarbejderne kan anskaffe aktierne til.

Endelig foreslås det, at de nye regler skal finde anvendelse på aftaler, der indgås efter den 1. juli 2016. Det er dog uklart om reglerne vil kunne finde anvendelse på allerede indgåede aftaler – evt. efter tilpasning af disse – jf. princippet i den "gamle" LL § 7H, stk. 3.

Der var frist for bemærkninger til forslaget den 1. marts 2016 og lovforslaget forventes herefter fremsat i april 2016. Bird & Bird vil følge Folketingets behandling af lovforslaget og vil opdatere ovenstående, såfremt der sker væsentlige ændringer i lovforslaget.